HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 697.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

ll
`E, 11
E
il ,,de daarachter opgestelde vóórlaadkanonnen van 16
l ,,en 12 c.M. getrokken van rigtmiddelen THESINGH, ïï
i ,,en de kanonnen van 15 en 12 c.M. smal -­ 12 c.M.
` ,,1;. A. en 8 c.M. A. van rigtmiddelenl TELCHUIJS
` ,,te voorzien. a
1 2, ,,Bovendien alle verhoogde affuiten van 12 en 8 ij
j ,,c.M. A en de noodige affuiten van 12 c.M. kort
* ,,getrokken voorlaad van rzjgzfseáezlen te voorzien.
,.,Vo0r vuurmonden die teruggetrokken of gedekt
,,opgesteld worden, moet een voldoend aantal rigt­
,,bakens en kwadranten voorhanden zijn."
Tot nu toe zijn zulke rigtmiddelen evenwel nie; voor- gp
handen, en kan men dus achter eene oploopende plongée
nog niet naauwkeurig rigten.
Men moet derhalve zijne toevlugt nemen tot het ë
graven van minimum openingen in die plongées om het
te beschieten doel te kunnen zien, of wel-men dient .,
·•­. ze reeds dadelijk voldoende af te graven. 2,
1 _ Van zelf komen · we hier tot de reeds meermalen
besproken kwestie, - ire hoeverre zgäz de oplaeperzde lg
plmgees rzeezim/êeiäè afwerzsekelgjlè? Doch afgescheiden .
i van de omstandigheid dat de oploopende plongées 1
I bijzondere rigtmiddelen vereischen, dient ook voor terug- ‘
getrokken vuurmonden eene vaste en doeltreffende rigt- i I
wijze te worden aangenomen. `
Met bovengenoemde onderwerpen hangt evenwel
p naauw te zamen de soort van vuurmonden, die de ­
Vesting­Artil1erie ter verdediging harer sterkten zal
aanwenden en hunne wijze van opstellen.

l
’ E
. [
l l