HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 670.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

l
5 A
1 Y
10 _ `E
. J
,,in elkander schuivende of passende deelen bij 12 ii
,,c.M. K. A. mimier goed voldeed.”
2. ,,Dat bij het rigtmiddel USENER het vertikale vlak l _
,,door de as der ziel gaande wel naauwkeurig ge-
,.,noeg door het doel kan gebragt worden, doch l
,,dat het geven der correctie voor de derivatie door _ 1
,,middel der verdeelde beddingplanken of cirkelstuk­
,,l<en nie! voldeed; aangezien bij de belegeringsbed­ °
. .,,dingen de speling van de as der affuit in de
,,naafbussen en bij wal­affuiten van den staart der
,,affuit langs den middenraambalk te groot was 1).
,,Bovendien was de verdeeling in centimeters niet _ A
Mnaauwkeurig genoeg; men kon slechts kwart cen-
,,timeters schatten en bij 12 c.M. K. A. en bij eene
,,fout van 1.9 m.M. (afstand der twee verdeelde
i ,,beddingplanken bedroeg 1.9 krijgt men op ‘
i ,,2000 M. reeds 2 M. verschil, 9)
3. Het rigtmiddel TELcHU1Js,
l ,,voldeed zeer goed bij. het kanon van 12 c.M. .4..
,,1<. A., doch ¢m3m'er bij het getrokken vóórlaad­ ” [
W ,,kanon, wegens den niet goed te verzekeren stand
i ,,van het achterste rigtbaken. ‘
l ,,Dientengevolge werd door de Commissie gere- 1
,,sumeerd: I
1. ,.,Dat bijaldien de borstweringen met oploopende
,,plongée worden gehandhaafd, het wenschelijk ware
1) In betrekkelijk sterke mate was dit het geval bij de zeer oude _
belegeriugsaffuit van 12 c.M. K. A. waarmede de proef geschiedde.
" 2) Het geven der correctie voor de derivatie met de rigtschaal
heeft niet plaats gehad. ‘
l

. 1