HomeKorte aanteekeningen betreffende eenige Artillerie-ZakenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 637.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.48 MB

tl
nl
gl
P 9
ik 2. door middel van twee in centimeters verdeelde
beddingplanken- éóne ter hoogte van den lg
staart en ééne bij de raden der affuit --
in denzelfden geest als bij de rigtschaal.
b. öä Wcz!­ag§‘ë¢iZe1z op Raam.
Door het in centimeters verdeelen der cirkel-
stukken, waarbij dan de correctie volgens
Q ` den straal van het raam berekend en dit
‘ té
laatste zooveel noodig (gewoonlijk regts) ver-
plaatst wordt, ten opzigte van het op het
dr, cirkelstuk aangeteekende verdeelpunt, waar-
· bij het vertikale vlak door de as der ziel
gaande in de rigting was.
è III. RIGTMIDDEL TELCHUYS.
l Hierbij worden rigtkoker en vizierkorrel door een
rigtbaken van 50 c.lVI. lengte vervangen. ·f
Het achterste rigtbaken bekomt de vereischte cor- gl
-4 rectie voor de derivatie. De elevatie wordt gegeven
met het kwadrant.
De inrigting dient zoowel bij de aehterlaad­ als bij
de getrokken vóórlaadkanonnen. l
i Bij de beproeving dezer a'¢#z`¢ verschillende soorten
l van rigtmiddelen door de Commissie van Proefneming l
L te ’s Hage in April 1878, kwam zij tot het volgende `
I resultaat: i
x 1. ,.,Dat het rigtmiddel THESINGH met goed gevolg i
' ,,kan worden gebezigd bij de getrokken vóórlaad­
H ,,kanonnen, doch wegens de bestaande speling der
l l