HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 820.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

Y nl Y ë v N Y` ""_""""""`”""""‘*"

l 7
weg te maken met al de mij vergezellende schepen, behalve
_ één, dat achter zou blijven om tegen internationale aanra- _
' i ` kingen te_ waken. Ik achtte het allezins denkbaar, dat de
bevoegdheid om na de ooglogsverklaring gewapenderhand
op te treden, dringend voor onze belangen zou kunnen
' worden gevorderd, en in «·lk geval vermeende ik, dat ik in
quaestiën als deze, die alleen de wijze van uitvoering betrof,
niet aan banden moest worden gelegd. Een warme discussie
` ontspon zich hieruit, waarin ik echter zoo goed als alleen
bleef staan, die zich dientengevolge oploste in het stellig
{ voorschrift bg mijne instructie:
Oon nadat de 00rl0g aan den Saltah van Atjeh zon zyn
verklaard terug te keeren naar Poeloe Penang; van daar
den stand der zaken aan de Regeering mede te deelen en er
' de eazpeditionaire macht af te wachten, om gezrwnenlgjk met ·
( deze weder naar Atjeh te stoomen.
Mij dunkt, dat hier tegenover, toen mg te Poeloe
Penang de groote wenschelijkheid bleek om te Atjeh na de
· . oorlogsverklaring gewapenderhand te kunnen optreden, het
niet gerechtvaardigd zou zijn geweest, zoo ik daartoe eigen-
` machtig ware overgegaan; maar dat ik plichtmatig handelde
met er de toestemming van den Gouverneur-Generaal voor
i te vragen, wien ik, om hem wel te doen begrijpen welke
beteekenis mijn demarche had, daarbg uitdrukkelük wees op
hetgeen in de vergadering van 2 Maart was omgegaan.
` Men ziet dus dat hier geen oogenblik sprake kan zijn van
»een raad" >>die geen grootere kracht bezat dan een wenseh,
die nageleefd wordt als het raadzaam is, waarvan echter
` afgeweken kan worden als de omstandigheden het vordere11."
Er bestond een last -- die onder de hiervoren beschreven
omstandigheid - dubbel klemmend voor mij was: >>om na de
Yi) oorlogsverklaring de Atjeh-kust te verlaten", hetgeen zoo- E
als wel niet zal behoeven te worden uit_eengezet in zich sloot:
onthouding van aanwending van wapengeweld, en dat de
.. ) `