HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 769.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

ll i
il _ ï o
l A
ä 34 5
l .
de wgze waarop ik mg met den Sultan in· aanraking stelde, ç
als het bezigen daartoe van Sim TAHIL tegen die vormen gezon­
digd had, daarover gezwegen hebben? Mg dunkt, dat alle verdere
E twgfel, zoo omtrent de gepastheid van den door mg gevolgden .
weg als de keus van Sim TAHIL, zelfs voor ieder oningewgde
l hiermede moest opgeheven zgn. Men neme er overigens nota
; van dat de Generaal vim SWLETEN (bl. 18) toegeeft, ·dat zoo
l men niet door tusschenkomst van een Europeesch ambtenaar
i met den Sultan in aanraking wilde komen, het ook onnoodig
was eene sloep te bemannen, om den brief van den Gou- 3
_ ­ vernements­Commissaris door Sim TAHIL aan den Sultan te
l brengen.
` _ Ik vertrouw in hetgeen ik hiervoren uiteenzette te heb-
ben aangetoond, dat de Luitenant-Generaal J. VAN SWIETEN, li
ä . Adjudant des Konings en Staatsraad in buitengewonen dienst, gl
in plaats van de waarheid over onze vestiging in Atjeh te
schrgven, althans wat mg betreft, zich aan grove onwaarheid
heeft schuldig gemaakt, die te sterker moet worden ver-
oordeeld naarmate van het voorbedachtelgke daarvan. tl
Heb ik zonder eenige verschooning zgn vervalsching der
waarheid, zgn drogredenen en zgn eigen schromelgke mis-
_ grepen voor zooveel deze op het gebied mgner beoordeelings­
, bevoegdheid tehuis behooren, in het licht gesteld, hg wgte ',
dat enkel en alleen aan zich zelven. Hg die een ignoble daad J
l pleegt, heeft het recht niet zich te beklagen, wanneer hem j
gl deswege een welverdiende tuchtiging wordt toegediend.
, ARNHEM, 4 Juni 1879.
ä