HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 829.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

T 33
è van de marine­autorireit komt; doch dit wenseh ik niet te doen.
{ De kommandant van Zr. Ms. stoomsehip Citadel van Ant-
Q werpen, waarmede ik naar Atjeh kwam, droeg met mgne
, voorkennis aan Sim TAHIL op, toen hg met mgn brief naar
` den Sultan werd gezonden, om kennis te geven dat een salut
, zou worden gegeven, bg aldien zulks kon worden gereciproeeerd,
en deswege dus inliehting te vragen. Dit had plaats den
22 Maart op het middaguur; eerst den volgenden aehtermid-
il dag te 61/2 kwam Sim TAHIL met het antwoord van den Sultan
terug. Dit lang uitblgven had eenige spanning veroorzaakt,
en onnatuurlgk zal men het wel niet vinden, dat geheel mgn
geest toen vervuld was, in de eerste plaats met de kennis-
neming van het antwoord des Sultans, en vervolgens met de
l mededeelingen van Sim TAHIL omtrent zgn `wedervaren.
Het salut vergat ik geheel, en ongelukkig niemand anders
dacht er ook meer aan. 4
De Sultan, bewerende aan ons een salut te hebben gegeven,
dat echter op geen der schepen is gehoord, betoonde zich
gevoelig dat dit niet was beantwoord, in zgn tweeden aan
l mg gerichten brief. Had ik op dien brief niet moeten ant-
` . woorden met de oorlogsverklaring, dan zou ik stellig een
M apologie voor ons onwillekeurig verzuim gemaakt en gezorgd
,‘ hebben dat alsnog een salut werd gegeven. Nu kreeg Sim
i TAHIL in last, om bg het overgeven der oorlogsverklaring
‘ de mondelinge mededeeling te doen, dat aan boord van geen
· der schepen iets van het salut was vernomen, daar men
, anders niet in gebreke zou zgn gebleven l1et onmiddellgk te
beantwoorden.
in Maar dit incident dat ik zeer betreur - alhoewel ik ontken
J dat het van eenigen degelgken invloed op den loop der zaak
is geweest - stelt duidelgk in het lielit, dat men in Azjeh niet l
=* . genegen was, om bg inbreuken van onzen kant op heer-
sehende vormen, zich stilzwggend daar bg neer te leggen;
_ en waarom zou men dan daar, indien ik inderdaad zoo door
3