HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 843.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

Iv A
{J ä
fg 32 gi
?: A à
ii partg van de hoedanigheden van den controleur KRAAYEN·
Horn had kunnen trekken, om den Sultan op minnelgke j
F, wgze tot erkenning der Nederlandsche souvereiniteit te be-
F wegen, dien ambtenaar niet onder zg n personeel heeft op- g «
genomen? Moet daaruit worden opgemaakt dat hg voor zich
ze zonder certificaat van echtheid liever niet aanwendde, j
jj anders dan om mg in mora te stellen.
Intusschen wensch ik te constateeren, dat zoo die amb­
jl tenaar zich inderdaad in dien zelfverheffenden geest uitliet, 1
waarvan de Generaal VAN SWIETEN gewaagt, hg zich zoo
{ goedkoop mogelgk en relief heeft gesteld, wel wetende dat
waar hg zulks ten mgnen prejudice deed, dit hoogst wel-
li gevallig zou zgn en hg zich daardoor zelfs aanspraken op
bevordering verwierf, die wellicht anders niet zoo gereedelgk
A zouden zgn erkend.
_, Had ik geoordeeld den heer KRAAYENHOFF voor het over-
brengen van mgn brief aan den Sultan te moeten bezigen,
A dan zou ik zulks hebben gedaan, onverschillig of hg zich
; daartoe al of niet had aangeboden. Van dergelgk aanbod
‘ door hem gedaan, is mg intusschen niets bekend; bevond
I zich niet met mg op hetzelfde vaartuig. Eerst op reis van j 4
f Penang naar Atjeh kwam ik tot het besluit om Sim TAH11. M
A te bezigen, en ik zou mg zeer bedriegen zoo deze niet reeds
j op weg naar den Sultan was, toen de heer KaAAY;cNHoFF, ?
na ons ten anker komen vóór Atjeh, bg mg aan boord kwam. `
i Dat geen salut aan den Sultan van Atjeh is gegeven bg Q
mgne aankomst, is inderdaad een verzuim. Ik zou op het
voorbeeld van den Generaal VAN SWIETEN - die, waar men ,
hem wgst op den weinig verdedigbaren toestand van den ï
‘ Kraton bg zgn weggaan uit Atjeh, beweert dat de kolonel
ii PEL, dien hg gelast had de noodige voorzieningen aan te . "°
brengen, daarvoor verantwoordelgk is - mg deswege kunnen
dekken met te beweren, dat die aangelegenheid voor rekening ti .
3
kgg ppp, ,_A N je ° . ~