HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 814.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

`E
I
. 31
De Generaal VAN SWIETEN verklaart nu in te zien dat hij
l; met dien maatregel verkeerd heeft gehandeld (zie blz. 181),
maar daarmeê is deze niet ongedaan gemaakt. Waar h§ zelf
j zoo lichtvaardig eerst een weerloos oud man een smadelijken
t i dood te gemoet voerde, en zich later over het vooruit te be-
" rekenen gevolg daarvan zoo ondoordacht wreekte aan het
leven en de bezittingen van lieden, die met den plaats gehad
g hebbenden moord niets hadden uit te staan, zoude niemand
l zich behoeven te verwonderen, zoo z§ne onderhoorigen niet
altüd gematigder waren en zich een school van geweldpleging .
j . vormde, die nu en dan in uitspattingen verviel. Dat hü ove-
J rigens aan het ontstaan van zoodanige school zich niet on-
schuldig zou mogen pleiten, valt m. i. vrij duidelük af te
j leiden uit de volgende passage van een door hem, onder dag-
. teekening van 2 Februari 1874, geschreven brief aan de hoof-
Tk den en voornaamste hoeloebalangs der drie Sagies:
j » willen niemand leed doen en het volk geruststellen
· en uitnoodigen hun gewoon bedrüf te hervatten; wg zouden
naar ons legerkamp zijn teruggekeerd als men ons ongemoeid
had gelaten.
»Maar men schoot op ons en dwong mg de dwazen, die
mg trotseerden, te straffen en de kampongs, waaruit geschoten
á werd, te verbranden.
T >>Zal het u wat doen winnen op die wüze voort te gaan?
>>Ik heb mh eenige dagen rustig gehouden om u tijd van
bedenken te geven en niet verder genoodzaakt te zün eenige
1 van uwe kampongs te verwoesten.
§ »Maar zoo de hoofden en het volk zich van mij verwijderd
houden, zich niet komen onderwerpen, niet medewerken om
l een geregeld bestuur te verkrägen, dan zullen mhne sol-
. · daten uwe schoone kampongs gaan bezoeken en vernielen wat
mg tegenstand biedt."
En nu wenseh ik nog te vragen waarom de Generaal
l VAN SWIETEN, die van meening is dat ik zoo büzonder veel
2
1