HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 864.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

Y
E 30
j Daar was een tgd, dat vele der van Sumatra’s `West­
v kust op Java terugkeerende ambtenaren en officieren ,
hunne vrienden en bekenden vreesel§k verveelden met
discoursen over het ginds bestaande solidariteitsstelsel - j
de aansprakeläkheid van een geheele gemeente voor elk
vergrüp dat door een harer leden werd gepleegd. - De `
· Generaal VAN SWIETEN, die lang ter Sumatra’s WK. heeft
Vi gediend als officier en later ook als hoofd van het burgerlijk
I bestuur, schijnt zich van dat stokpaardje nog maar niet te
‘ kunnen losmaken en nu ook een solidariteitsstelsel voor
W Atjeh, niet gemeentelük maar Rüks-gewgze, te hebben uitge- j
t vonden. En nu wordt daar door kwaadwilligen een afschuwelüke ï
a moord op een weerloozen zendeling gepleegd, om den zoo goed
gezinden Sultan, hoofden en bevolking, die anders zoo gaarne
vrede met hem zouden hebben gemaakt en de Nederlandsche sou- ·§ .
` vereiniteit erkend, daartoe de gelegenheid af te snüden en tot
het meêdoen aan een hevig verzet te dwingen ! VVaarl:§k er p
behoort moed toe om in flagrante tegenspraak met zijn eigen ·
rapporten ~ zie de hiervoren overgenomen passage uit zün
K brief aan den G.G. van 18 Januari 1874 La C - in dier voege
op de lichtgeloovigheid züner lezers te durven speculeeren.
Niet zeer consequent met dit solidariteits-begrip heeft de
. generaal VAN SWIETEN - op het vernemen, dat de Radja van é
Pedir eenige dagen te voren met 1000~1500 man in den f
Kraton zou zgn aangekomen, om den steun, welken hij daar-
mede aan de oorlogspartü verleende, die daardoor de boven-
hand verkreeg - als represaille voor het gebeurde met SoEMo .
W1D1i<DJo, de hoofdplaats Pedir laten bombardeeren en ver- g
volgens aanvallen door een marine-landingsdivisie , die daarbij
het gevaar eener catastrophe heeft geloopen en zich met verlies
van 11 dood.en en gewonden weer heeft moeten embarkeeren. . .
Dat dit gepaard is gegaan met de vernieling van aan-
zienlüke waarden en het verlies van vele menschenlevens, be·‘
hoeft geen oogenblik te worden betwijfeld. l
A
egg"