HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 827.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

¤::.:..-;... ¤~·~="‘*··=~·~····­~···"··’~‘·····*···r "~`*;¥‘·~­·«#·è~<~r-»·=-·««=«v¤·L»=··¤··ï«e«¤­=¤@«¢·-~·,.«ïi r "«·1­•»-­v·«.¢­­­«·­­i­­.~.,.....a....,‘·"‘"",·*"‘?""·‘··:··‘ï‘t­«­..­,.r.......,."‘t""ïï;’ v v .4:.ï;..4.;..,`....;;;.;.,..·.~««.».
l
§ 29
l
tegenwoordiger werkzaam geweest, en 1net voldoening mag
jj ik zeggen, dat alle müne als zoodanig ingediende rapporten,
. gedane voorstellen en gemaakte regelingen, het mogen geen
H D pronkstukken van stül en redeneertrant zgn, den toets aan de
‘ 4 uitkomsten hebben doorstaan. Het traetaat met SIAK Sm
i INDRAPOERA, dat den Generaal VAN SWIETEN als voorbeeld voor
de door hem eventueel met Atjeh te sluiten overeenkomst is
jh meegegeven, is in het begin van 1858 door mg tot stand
gebracht; het werd samengesteld met het oog, zoo op den
, bestaanden toestand, als op dien welke ik verwachtte dat er zich
I,. later zou ontwikkelen. Men ziet, dat het daaraan heeft be-
antwoord. Had dit den Generaal VAN SWIETEN, - die ook wel
iets zal hebben vernomen van hetgeen aan het tot stand
· komen van dat tractaat voorafging en hoe geheel alleen door
4_ _ mijne leiding genoemd rijk de Nederlandsche souvereiniteit
18 erkende, en vreemde vestiging er uit is verdreven - had dit
hem, zeg ik, niet reeds alleen moeten terughouden, om
op een zoo meesterachtigen besehermenden toon allerlei, alleen
in zän brein bestaande fouten aan te wr§ven? En mocht hij
overigens op eene voor mij zoo krenkende wnze vergeten ~
hij, die gedurig aanspraak maakt op deferentie voor z n
{ra- 1·ang - dat, wanneer de rangen, welke beiden in ’s lands
_ dienst vervulden, tegenover elkander werden gesteld, de mä n e
stellig niet de minste was?
Maar ik kom terug op de drogredenen, waarmede hä z§ne
zending van Somuom WIDJIQJO zoekt te verontschuldigen. Is
ook deze niet vernederd en doodgemarteld, zooals hij zelf •
in al de bgzonderheden aan de Regeering heeft gerapporteerd?
en heeft hij inderdaad er een oogenblik aan mogen denken,
dat die ongelukkige man in züne hoedanigheid van polynesiër
. en mohamedaan daarvoor gevrpwaard zou zijn? Zoo hij
al inderdaad de kennis had, welke hg zich aanmatigt, zou hg
zulks beter hebben geweten. En is de politieke nederlaag nu niet
geleden? Men ziet dus waarop al zgn sophismen neerkomen!
is