HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 803.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

l
E
28 §
é
Wat zegt men van deze proeve van casuïstischen betoogtrant ,
om datgene wat men in een ander zoo scherp veroordeelde
voor zich zelf te verdedigen? g
Slechts de verliezen, door de Atljehers op 14 December ge- l
leden, hadden de verbittering zoo hoog doen stggen, dat ze zich ·
aan een parlementair zouden vergrijpen, vooral wanneer het een `
erfvgand, een Kaür was, en wel onder zulke omstandigheden dat
niet alleen de dood voor het slachtoffer gruwzaam zou zijn ll
geweest, maar het ook een politieke nederlaag zou zgn geworden. l I
En daaraan mocht het politiek gezag en een Nederlander niet V
worden blootgesteld! W
• Wie gevoelt daarvan niet al het subtiele? i
Maar met welke schaal heeft nu de Generaal VAN Swrnrim
gewogen de mate van verbittering, welke op 22 Maart te _
S voren heerschte? En welke zekerheid heeft hg dat die schaal
proefhoudend is. ijlá
De inlichtingen, waarop ik ben afgegaan, zgn steeds door
de uitkomsten bevestigd; de zijnen zgn in den regel gebleken
te falen. Tal van voorbeelden zou ik daarvan kunnen aan-
halen. Slechts één uit velen: hoe zeker wist hg niet, dat zoo
de Kraton maar eerst ons was, alles uit zou zgn. Welnu,
toen bg de eerste expeditie nog naar den Kraton werd gezocht, , QW
rapporteerde ik reeds aan den Gouverneur-G·eneraal, dat zoodra _
die sterkte in onze handen zou zgn gevallen, de grootste
moeielgkheden eerst voor ons zouden aanbreken. En welke
van die twee uitspraken is nu door de uitkomst bevestigd?
In mgn langdurige loopbaan moge ik niet hebben ge-
schitterd door genialiteit, steeds heb ik gestreefd naar waar-
heid en, waar ik daartoe geroepen was, die onverholen aan
· de Regeering meegedeeld. Sedert 1855 heb ik als hoofdamb-
tenaar rechtstreeks met haar gecorrespondeerd; behalve andere ,
gewichtige aangelegenheden, welke als hoofd van gewestelgk *'
bestuur voor mgne rekening zijn gekomen, ben ik herhaal-
delijk in zeer ingewikkelde zaken als Regeeringsmgeiit en ver-
x