HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 755.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

27
tg die te Poeloe Nassi vermist en gevangengenomen, naar den
Kraton overgebracht werd, dat daar groote verbittering
heerschte over de verliezen op den 14 December geleden en
dat hg ternauwernood aan eene represaille ontkomen was.
i Er was dus veel grond om te veronderstellen, dat de komst
van een ofücier als parlementair, als eene schoone ge-
legenheid zou worden aangegrepen om zich op den erfvgand.
‘ den Kaiir te wreken; hem niet enkel te dooden, om daar-
? · voor het geheele volk en zgne hoofden, zelfs ook den Sultan
en allen die tot den vrede gezind mochten zgn, solidair
{ aansprakelgk te stellen, maar hem ook martelingen en ver-
nederingen te doen ondergaan, die niet slechts den dood voor
het ongelukkige slachtoffer gruwzaam zouden hebben gemaakt,
. i maar ook voor ons een politieke nederlaag zou zgn geworden- Hier-
aan mochten wg noch ons politiek gezag, noch een zoon van het A
Nederlandsche volk, van het overheerschende ras, blootstelleu/’
Men ziet, de generaal zou den officier hebben gezonden
zonder eenige consideratie voor het levensgevaar; maar ge-
lukkig voor dezen, die anders geheel nutteloos zou zgn opge-
oiferd met het geleide dat hem zou hebben moeten vergezellen,
vernam hg van een aan den vigand ontsnapten Chineeschen
_á ofliciersbediende ~ zelfs zgn naam wordt ons gemeld -
dat in den Kraton groote verbittering heerschte over de op
14 December geleden verliezen. Dit veranderde de zaak geheel;
‘ op den officier zou men zich nu als erivgand, als Kalir
wreken, hem niet alleen dooden, om daarvoor het geheele
volk en zgne hoofden, zelfs ook den Sultan en allen die tot
den vrede gezind mochten zgn, solidair aansprakelgk te
stellen, maar ook martelingen en vernederingen doen onder-
gaan, die niet slechts den dood voor het slachtoffer gruwzaam
; zouden hebben gemaakt, maar ook voor ons een politieke neder-
- ,·$‘ laag zouden zgn geworden. En hieraan mocht hg toch zgn politiek
gezag, noch een zoon van het Nederlandsche volk, van het
' overheerschende ras (let wel) blootstellen!
2