HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 768.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

/ "Y I.`7ï'V,`?Y,V`ïT"T' "" ""_ Y `Tï" . ', V ' . Y"Y`°§___*:
lx

2 26
Het teit dat Somioi; VVIDIKDJ0 op eigen aandrang met tg
zijne zending is belast, ontneemt niets aan de verantwoorde- "'
lijkheid van den Generaal XT.-XN Swrnriszx voor het met hem
gebeurde. Een chef, die doorzicht aan plichtbesef paart, laat zich
niet door dwaze waaghalzerij van zijne ondergeschikten mee-
sleepen. Vare de Generaal X/YAN Swrnrnx inderdaad, zooals
ä hij zich zoo gaarne voordoet, een man van groote politieke
ervaring, dan zou hij er geen oogenblik aan gedacht hebben
om Somro lV1n11<DJo als zhn zendeling te bezigen. Maar i ,
heeft die ervaring niet, omdat hij de eerste vereischten daartoe:
gi practische blik en zin, mist.
lVaar de Generaal XTAX Sivinrnx ver1nee11t, dat ik niet mocht {
onderscheiden tusschen het gevaar voor den geheel tot den
Il strüd toegerusten soldaat, die tegen den vüand wordt aange- .
voerd, en dat voor den geheel weerloozen politieken bood-
schapper, van wien men op goede gronden ernstig molest
meent te moeten duchten, maakt hij zich zoo duidelijk aan
een sophisme schuldig, dat het wel geheel overbodig kan
heeten dat ik daarbij stil bläf staan. Mocht men zich ver-
j wonderen dat h§, niet alleen politiek man, maar ook leger-
j aanvoerder, met een hoogst aanzienlüke land- en zeernacht
achter zich, in zgn stelsel en als apostel van het volkenrecht _á
de Atjehers, niet een officier, vergezeld van een trompetter,
_ als parlementair gebezigd heeft, op blz. 145 van zijn boek
V vinden wü daarvan de opheldering in deze woorden:
>>Het was niet zoozeer het levensgevaar, dat wij voor hem
v vreesden (den officier die zich als parlementair had aange-
boden); want het sneven op het slagveld of als parlementair
is toch in beide gevallen den dood, in openbaren dienst, ten
jl behoeve van het vaderland ondergaan, en zoo het onver- _
p müdelük geweest ware een officier daaraan bloot te stellen, 2
ï behoefde dit gevaar niet meer dan een ander ontzien te .,-2*
worden. WV wisten echter door een ontsnapte gevangene,
een (fhinees Lm KAM Ho genaamd, een ofüciersbediende
I 2
l
k