HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 802.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

--, 7. Y I
{l
25
·, (leringen in Javasohe eouranten is overgenomen, niemand
i‘i tegen de juistheid detarvan is opgekomen.
j; Had ik nu in plaats van Sinr TAHIL een Europeeseh
ambtenaar naarden Sultan gezonden en ware dien ambtenaar
niet de sloepsbemanning, die hem moest overvoeren, hetzelfde
lot te beurt gevallen als den zendeling van Generaal VAN
_ W Swmriïx aan den Sultan, hoe hoog zou 1nen dan nu tegen
t; mij niet laten gelden >>dat de Gouverneur-Generaal nog den
‘ 17 Maart had gewaarscliuwd, dat wg toch vooral vóór de aan-
komst der expeditionaire macht niet moesten debarkeeren, «./uur
wij met ·vem·acZe»·s te doen heZ>ben." Tegenover mij toch zijn
alle middelen van aanval gewettigd bij de cliqne, die zoo gaarne
W voor de rampen welke veroorzaakte, mij verantwoordelijk
wil laten Schijnen, en die zelfs onbeschaamd genoeg is om den
lj man, wiens naam tot vlag voert, als verongelijkt te doen
‘ voorkomen, omdat hem het Grootkruis der orde van den
*’· Nederlandsehen Leeuw niet is geschonken!
Maar voegt het ook den Generaal VAN Swimrnx, die zgn
i brieven in opgesehroefden stül aan den Sultan zond met een
gejavaniseerden (leylonees, die 11iet eens tot den laagsten adel
behoorde en geen andere betrekking dan koelie­hoofdman
had bekleed, die in het oog der Atjehers stellig veel lager
i stond dan Sim 'l‘Ai{iL, (wien de Sultan zelf niet Toekoe
betitelde), die de taal 11iet verstond, volslagen onbekwaani was
om omtrent de bedoeling zijner over te brengen brieven eenige
toelichting te geven, daarbä geheel onbekend waar men hem heen
zond, en dien de generaal dus alleen om een paar, waarschünlijk
in zijn oogen mooie brieven door het publiek in de couranten
te kunnen laten bewonderen, een wissen dood te gemoet
voerde, - immers wat zijn lot zou was duidelijk te
voorzien -­, voegt het hem mij hard te vallen, dat ik niet V
•t’ noodeloos inenschenlevens op het spel heb gezet enjuist daar-
om, voorzoover zulks maar eenigszins mogelijk was, in mijn
doel ben geslaagd?
1
I , _, ,__n,n<Q"