HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 837.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

f' i E
I j.
.§ lf
E j
u 24 {
>>Had CBl`BD1OIllë11 dB bezorging van Hljjpg byjgvgu , ·
j willen doen in acht nemen, dan hadden deswege eerst onder-
fl handelingen moeten worden geopend, en daarmede waren E
ij tal van dagen verbeuzeld, om ten slotte tot niets dan nog
jl meer heftige verbittering te leiden, terwijl mnne instructie
voortvarendheid en het tot eene oplossing brengen der ont-
stane dubbelzinnige verhouding, voorschreef. ` W
>>En·nu de persoon, dien ik tot het overbrengen van mijn
brieven en de oorlogsverklaring heb gebezigd, volgens den Z
heer N., een koelie.
>>Deze was de aan mijne missie door de Regeering als tolk
I, voor de atsjinesche taal toegevoegde Maleier Sim TAH11.,
een in alle opzichten wat men noemt deftig inlander.
I >>Ik vond hem te Penang aan boord van Z. M. stoomschip
Mm·nix", en het état-major van dien bodem had toen reeds ,
jä sedert eenige maanden logies en tafel met hem gedeeld, Z,
, zonder dat zulks eenig bezwaar omtrent hem had uitgelokt.
V >>Maar wat hem in de gegeven omstandigheden, behalve _ ,
züne kennis van taal en toestanden, bäzonder eigende om
i als mün zendeling te fungeeren, was zijne bekendheid bij den
· Sultan en züne vertrouwelgkheid met verschillende atsjinsche
jj grooten en personen van invloed. .
i i >>H§, eenig van allen die ik ter müner beschikking had,
, was daardoor niet alleen gewaarborgd dat hem in Atjeh geen
[ leed zou vvedervaren, maar ook geschikt, om de besprekin-
E gen te houden, die nevens de overhandiging der brieven, in
het belang der zaak, gevorderd werden.
>>Van waar nu tot de krenking van den Sultan,­door het
bezigen van Srnr TAHIL als zendeling, wordt besloten, is
j' mü duister. De antwoorden van den Sultan op de door hem
l overgebrachte sehrifturen waren steeds in courtoisen vorm.
i, Zelfs bezigde hg de bewoording van den door Sun TAHIL 'ii
j overgebrachten brief met eerbied te hebben ontvangen?
Ik mag daar nu bgvoegen dat, niettegenstaande die opl1el­