HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 841.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

`
l · *
l Q.
g 22
dat noch de geduchte aardewerken die hg gezien had, noch ·.
de dapperheid van het volk bestand zouden zijn tegen onze 1
artillerie, betere wapenen en i11 ’t algemeen onze meerdere
krägskunde. Zonder evenveel vertrouwen te hebben als de
l . Sultan in de sterkte der weerbaarheid, meende RADJA. Bonn- t
j HAN OEDLN toch wel, dat 20,000 man zou kunnen bedragen. i
j Het had hem getroffen dat nergens de minste bezorgdheid
bestond; dat over den oorlog gesproken werd als over de
j natuurlgkste zaak der wereld; dat niemand zich onttrekken jj
wilde en naar den aanvang van den strijd verlangd werd.
Is echter de Kraton genomen, verklaarde RADJA BOERHAN
OEDIN, dan zal ook de oorlog eindigen." {
l Hieruit blükt, dat hetgeen RADJA BOERHAN OEn1N_in loco
t waarnam - waaraan de Generaal VAN SWIETEN groot gewicht
hecht - geheel strookt met de kennis van den algemeenen
| geest, zooals ik die bü müne komst voor Atjeh ook reeds M
had verkregen.
Mag het nu in mg gelaakt worden, dat ik met den toestand _
zooals die zich aan mg voordeed - en later is gebleken de E
werkelüke ‘te zün ­- rekening hield en dienovereenkomstig
j müne maatregelen nam? A
l Het was van het uiterste gewicht dat de brief, welken ik ,
t aan den Sultan moest richten, in züne handen kwam, dat ik
_ daarop ee11 antwoord kreeg, en dat ik niet verlamd werd in
t mijne bewegingen door het in Atjeh aanhouden van mijn A
l zendeling. Door een Europeesch ambtenaar of een der marine-
; officieren met mün brief naar den Sultan te zenden, kon een of
zekere mate van ostensatie, die de gemoederen der bande­ "
looze bevolking van Atjeh licht in beweging kon brengen,
j _ niet worden vermeden. Bovendien was geen hunner op de
hoogte der in Atjeh gesproken wordende taal om zelf het Pi
woord te kunnen doen; oflicieuse, conciliante vertoogen te
l doen lag dus buiten hunne kracl1ten, en ontbraken hun er
de overigens vereischte hoedanigheden ook voor. Voor DAT015