HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 832.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

l
l
«
Q
21
L; gekomen van hem wien het bezoek gold, en ongeveer een uur
V lang bleef daar hun leven aan een zgden draad hangen.
Later heb ik van den Kommandant der » Mcw~nix" vernomen,
dat inderdaad het bedoelde bezoek gebracht is en men hem
[ zoo lang met zgn oiiicieren in de rivier anti-chambre heeft
laten maken. .
Daron Snrm Aron Hassan bleef ook niet in gebreke mg op
den toestand van anarchie te wgzen, waarin de Atjehsche
~‘ maatschappg verkeerde en de weinige kans, welke er voor
ons bestond o1n ergens in haar een enkel steunpunt te vinden.
j De beschouwingen van den controleur ICRAAYENHOFF leverden ,
i geen klaarder uitzicht op.
En nu vraag ik, is daarvan door de uitkomst iets gelogenstraft ?
,` Rama Bommian OEDIN, een Maleier van hooge geboorte en
reeds sedert lange jaren in ’s Gouvernements dienst, die tgdens
K de .voorbereiding der tweede expeditie naar Atjeh werd ge-
zonden, om daar den staat van zaken op te nemen, en zich .
eenigen tgd als gast des Sultans bg dezen in den Kraton had
opgehouden, gaf - zie blz. 70 van het boek van den Generaal t
VAN SWIETEN -- van zgne bevinding het volgende verslag: j
»Gedurende zgn verblijf in den Kraton had hg gelegenheid
A . zich met den geest der bewoners bekend te maken. Men gaf
i in Atjeh niet de minste blgken van ontmoediging of bezorgd-
heid en hunkerde integendeel naar onze komst om zicl1 met
@ ons te meten. De stemming was zoo oorlogzuchtig, dat zelfs
vrouwen en knapen verlangden deel te nemen aan den strgd.
Men verwachtte ons in November en rekende er op dat de
landing weder te Mamksa zoude plaats hebben, waar men
4 zich gedueht versterkt had. De droge mousson enz.
»De Sultan rekende er op dat hg ongeveer 60,000 man
E voor de defensie zou kunnen bgeenbrengen. had echter
|’ geen vertrouwen in den uitslag en verborg aan RADJA Bonmiaiv
OEDIN niet, dat hg vreesde overwonnen te zullen worden.
Dit was ook de meening van dezen, die het er voor hield,
J.