HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 848.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

I
l
. mt
‘ :
20 Q
F
aanmerken als een der voor het oogenblik minst onwelge- ,
. . . l
valligen van Atjeh, van het geheele personeel waarover 1k te j
beschikken had.
Had ik reeds te Singapore bü gerucht vernomen, dat men
te Atjeh geheel op de hoogte was onzer zoogenaamd in het A
geheim tegen haar uitgerust wordende militaire expeditie, te gt
Penang aangekomen kreeg ik deswege volkomen zekerheid,
en verder door män ouden trouwen tochtgenoot Darren Sntrm M
Aeon Hassmv, - die onder voorgeven van de Atjehsche grooten, ä i
welke Riouw bezochten, naar Atjeh uitgeleide te doen, der-
waarts was gezonden om er den staat van zaken op te nemen,
en wiens doorzicht en kalme onversaagdheid ik door züne =`
p in vroegere jaren zoo in de Linge-Rionw-a1·eltipel, als te
Stak-Srie­D1dra_poerct en in de ZuicZer­ en Oosterctfoleeling van
Borneo bewezen vruchtbare diensten, hoog had leeren waar-
deeren - de overtuigende inlichting, dat ons niets dan groote
kwaadwilligheid in Atjeh te wachten stond. De overmoed
jegens ons was er ten top gestegen, en het scheen zelf dat
onze welwillendheid om de naar Riouw overgekomen hoofden
met een oorlogsbodem naar Atjeh terug te laten brengen en
bn dezelfde gelegenheid den Sultan een vaartuig terug te
geven, dat wegens het molesteeren van een ander vaartuig in V
straat Mcelacca was aangehouden, die nog had aangevuurd. 4 i
Men haakte naar het oogenblik om zich met ons te meten. i
Reeds gedurende het jongste aanwezen van Zr. Ms. stoom- i
schip >>Marnioc"had de kommandant van dien bodem en het .
grootste gedeelte van zün état­major gevaar geloopen jam-
merlijk vermoord te worden, bij gelegenheid van een te
voren aangekondigd bezoek dat zij aan een der hoofden
brachten. Gelukkig voor hen waren sommigen der in de zaak
gemengde personen er sterk tegen om zich terstond zoo be- Z
paald te ontmaskeren, en gelukte het dezen hunne meening lt
. te doen zegevieren. Maar onderwäl het debat daarover plaats
had, was de sloep met de officieren reeds voor de deur
J.