HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 483.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

la
, 19
I Sim TAHIL vond ik bg mgne komst te Poeloe Penang
j onder het personeel, behoorende bg den aan mg toegevoeg-
den controleur KMAYENHOFF, zoo ik meen als tolk voor de
j V Atjehsche taal, maar in elk geval in eene positie, die hem
_ < aanspraak gaf aan boord van Zr. Ms. stoomschip Marnix als
j longroom-passagier aan de tafel der officieren deel te nemen.
Vroeger was hg handelaar - groot of klein, dat weet ik niet;
maar wat ik wel weet is, dat hg een zeer deftig Maleier was, van
I · zeer beschaafde vormen, daarbij hoogst bescheiden en ingetogen.
g _ Voor de waarheid van deze schildering zgner werkelijke hoe-
, danigheden beroep ik mg op de ofücieren, die in de eerste maan-
den van 1873 het état-major uitmaakten van Zr. Ms. stoom-
schip >> Marnix", als van Zr. Ms. stoomschip >>Soerabaya" waarop
hg in den loop der expeditie is overgegaan, en verder op de ofli- `
eieren van de hoofdkwartieren der beide expeditiën, waarin hg
` zich heeft opgehouden, en eindelijk op den Generaal VAN SWIETEN
zelf.
Verder bleek hg mg zeer ontwikkeld en ook geletterd
te zgn.
Als handelaar en later toegevoegd aan den controleur
KRAAYENHOFF had hg Atjeh meermalen bezocht, en ten gevolge
Q hiervan daar nog vriendschappelgke relatiën. Met Zr. Ms. stoom-
V schip >>Marni:1c" had hg van Singapore langs de oostkust van Su-
matra naar Atjeh gereisd, met de deputatie van Atjehsche grooten,
die in het laatst van 1872 tot den Resident van Riouw waren
gekomen, waarvan het aanknoopen van nieuwe of het hervatten
van vroegere relatiën een gevolg was geweest. En parenthese
“ moet ik hier opmerken, dat zulke grooten,die zelven op hun beurt
>>zaken doen", op handelaren niet laag nederzien. Door den
ganschen Indischen archipel neemt men waar, dat in de aan zee
gelegen handelsplaatsen, dochters van voornamen huize, met
[ o elders te huis behoorende, doch die plaatsen nu en dan be-
. zoekende handelaren, gehuwd zgn.
i Zonder mg aan illusiën over te geven, mocht ik Sun TAHIL dus
I
. ] _