HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 884.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

{ I
I n lj
18 ,
telkens na terugkeer van zgn zendingen een omstandig relaas I
van zgn wedervaren deed, waarvan dan door mgn Secretaris j
nauwkeurig werd aanteekening gehouden, nimmer met een
enkel woord van een dergelgk incident als door TOENGKOE l{ALI j
zou zgn aangevoerd, is gewaagd. Men moet volslagen onbe­ n i
bekend zgn met het karakter van den inlander, om een l
oogenblik te gelooven, dat hg -- zoo het inderdaad had plaats
gevonden - in gebreke zou zgn gebleven om er zich bg mg
op te verhoovaardigen. Immers het stout opkomen te midden ' ·
eener zeer krggszuchtige en vgandiggezinde vergadering
voor de eer van Nederland, ware iets geweest dat hem niet
weinig in onze achting moest doen stggen ; en waarom anders i
diende hg ons, dan om die te winnen?
Maar is het ook voor een kalm en onbevangen beoordeelaar
een oogenblik denkbaar, dat bg ontvangst van mgn eisch
‘ tot erkenning der Nederl. Souvereiniteit te midden eener `
zeer krggshaftige en ons zeer vgandiggezinde vergadering
van hoofden al dadelgk over een zoo ondergeschikt gevolg van
die erkenning, als de soort van vlag welke dan zou moeten _
worden gevoerd, geredekaveld zou zgn? Waarlgk de Generaal
VAN SWIETEN, die ons zoo herhaaldelijk aan de uitgebreidheid
van zgn kennis en ervaring herinnert, draagt door zgn voor-
gegeven geloof aan het praatje van Tomvekon KAL1 niet bg, ‘ i
om die kennis en ervaring hoog te doen schatten. .
Zgne uitweiding over het hooge gewicht dat men in Atjeh
i aan de vlag moest hechten - zeer waarschgnlgk een uit de
lucht gegrepen betoog om den ingang van het sprookje van
Tomïexon ICALI te bevorderen - is ons daar door niets be- l
vestigd. Oorlogsvaartuigen, die haar konden voeren, bezat het
Y niet; en de handelsvaartuigen, voor zooveel die van vlaggen
voorzien waren, gebruikten zeer verschillende, zoodat wg omtrent
i de werkelgke vlag van Atjeh in het onzekere bleven, totdat [
den 8 April op de Oostelgke strandversterking een vlag werd ge- _
heschen, die wg toen wel voor de aangenomene moesten houden.
l
- i