HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 838.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

_ ·«..,» mqwe. . I , __
z .
Li 17
is noot Nnrsormn, die grondig in het spreken en schrgven der
i zuivere Maleische taal bedreven is, niet altgd gelukt zal zgn
om Tonnekon Kam te verstaan. Ik wensch hier overigens er
I de aandacht op te vestigen dat wg onlangs uit couranten-
berichten konden vernemen, hoe diezelfde Tomvekon KALI
' in een vergadering van den Raad van N.-Indië - (hoe
j kwam hg daar? Art. 7 Regeerings-reglement rechtigt den
· G.G. alleen om ambtenaren en officieren der zee- of landmacht
i` tot het geven van mondelinge inlichtingen de vergaderingen
van den Raad van N.-Indie te laten bgwonen) ­- de eisch
I; stelde, dat nimmer eenig Europeaan in Atjeh tot het rechters-
; ambt zou worden geroepen, en eene van hem gevorderde
A onderteekening weigerde, op grond dat de adat hem verbood
in tegenwoordigheid van inferieuren te schrgven; terwgl de
Raad van Indië zeer goedmoedig omtrent dit laatste, inlichting
­ te Atjeh vragende, van daar vernam, dat dit verheven per-
sonaadje niet schrijven kon.
X Wensch ik aan deze berichten geen hoogere waarde te
A hechten dan verdienen, ik mag sprookje tegenover sprookje ,
in stellen, en dan vragen of het kieschheidsgevoel van TOENGKOE
IIALI dermate ontwikkeld mag worden geacht, dat hg als
een bevoegd beoordeelaar der gepastheid van de houding van
Sim TAHIL in hoedanigheid van zendeling van den Gouver- "
ig nements-Commissaris kon gelden?
Maar ik ga verder; ik ontken dat iets waar is van hetgeen
door Tomïekon Kam tegen Sun TAHIL zou zgn ingebracht,
. · en beweer dat de heeren VAN SWIETEN en Lnvrssorm NORMAN
. zeer lichtvaardig de rol van colporteurs eener onwaarheid
hebben aanvaard, ten nadeele van een man, die - door zgn
leven voor het Gouvernement te wagen in het volbrengen
I van diensten, waaraan het grootste gewicht werd gehecht -
*1 aanspraak mocht maken op billgker waardeering door zulke
j hooggeplaatste landsdienaren.
‘ lj En deze ontkenning berust hierop, dat door Sim TAHIL, die
ii » 2

{*1

1 rx