HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 892.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

. ‘ `lïwr"
E
16 L
‘ 5 ` k
zg het ook dat zgne antwoorden au fond niet aan mgne eischen op
_ beantwoordden; terwgl door niets is uitgemaakt dat dit anders
zou zgn geweest, bgaldien in plaats van Sim TAIHL ter zake p
een ander en wel de door den Generaal VAN SWIETEN genoemden
controleur KRAAYENHOFF door mg ware gebezigd. Wel beroept
hg zich op een mededeeling door Tomïekou KADLI Mamnonn A
ADIL te Batavia aan den Heer Raad van Indië LEvYssoHN , C
NOILBIAN, bg wien die Atjehsche groote gedurende een halve '
maand huisvesting heeft gehad, gedaan, volgens welke >>het
overbrengen van den brief van den Gouvernements­Gommissaris L
door Sim TAHIL een nadeeligen indruk heeft gemaakt. Ware I
de brief door een ander overgebracht, zeide hg, dan zou het
gevolg ook anders geweest zgn. Srnï TAHIL zoude zich lomp
_ G gedragen en al de aanwezigen tegen zich ingenomen hebben.
Toen na kennisneming van den inhoud van den brief van den
Gouvernen1ents­Commissaris over de vlag, die gevoerd zou `
worden, gesproken werd, moet Sim TAHIL zich in het gesprek
gemengd en ongevraagd gezegd hebben, dat men de Atjehsche
vlag kon blgven voeren, doch onder _de Nederlandsche. Dit I
uit zgn mond te hooren, verwekte bg de aanwezigen zulk
eene verontwaardiging, dat men hem te lgf wilde en Tonue-
Kou KADLI MAL11<onL Ann., bg verkorting ook Tonneicon KALI
genoemd, ter bescherming te hulp moest komen!" E?
En dit sprookje wil de Generaal ons voor goede munt
geven! Trouwens men heeft zgne rapporten maar door te ,
bladeren om in te zien hoe gretig hg altgd er op uit is, g
om de sprookjes, welke men hem voorhoudt, aan te nemen, · j
waar ze voor het oogenblik hem in zgn kraam te pas komen. ·
Bg den heer Lnvrssoim NORMAN is het fantastische er van
voldoende geweest, om het met beide handen aan te pakken.
Intusschen zou ik wel eens willen weten in welk idiome al Q
die interessante gesprekken tusschen Tonuenon ICALI en den _ {
heer Lnvrssoim Nomvmu zgn gevoerd. Ik durf mg overtuigd L
houden dat het zelfs des heeren Lnvïssorm Noiumu ambtge- ' ti
4
-~
ii,


I (