HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 896.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

ä = .

.1*
, 1
14
dan de 4 vaartuigen, waarmee ik voor Atjeh verscheen.
De brief, waarin hij den Sultan den vrede aanbiedt, zou
dezen niet _in handen zün gekomen; het is mogelijk, maar
j, l m. i. niet uitgemaakt. De zendeling, die hem overbracht, is `
erbarmelijk vermoord. Een tweede brief, door den Generaal
van Swrmrnn den Sultan in handen gespeeld door middel
van een kunstgreep, die den persoon, welke zich ter goeder
trouw daarmede belastte in groote ongelegenheid had kunnen Y
brengen, werd niet beantwoord. ·
§’, " De Generaal vkiv SWIETEN vernam echter van den persoon,
die den brief overbracht, dat eene beraadslaging over vredes- - ‘v’
onderhandelingen op de kennisneming van dat stuk volgde.
>>Maar, - zie blz. 190 - toen er van de voorwaarde sprake P te
werd, nl. de erkenning van de Nederlandsche Souvereiniteit, . J
. was de tegenstand zoo. algemeen, dat het denkbeeld van onder-
tt handelen dadelijk opgegeven werd." S.
li Toen schreef hij naar aanleiding daarvan in zijn rapport h
aan den Gouverneur-Generaal, gedagteekend 18 Januari 1874 ` {
J La. C.: >>Uit alles blükt, dat hij" (de Sultan) »een hoogst S
‘ onbeduidend persoon is, en niet in staat den geringsten invloed
uit te oefenen op den gang van zaken in zijn rijk. De Panglima’s _· L .
en Hoeloebalangs handelen geheel buiten hem om, en het l,
. volk beheerscht weder deze. Met het volk znn wij in oorlog t
- en van daar verklaart zich het verschünsel, dat de grond voet I `
,1- voor voet wordt verdedigd, dat nergens eenige uitwerking te · `
bekennen is van onze welwillende proclamatiën, en dat onze "
à_ pogingen om met de hoofden op aannemelijke voorwaarden Q
` in onderhandeling te treden, afstuiten op onwil of onvermogen." l
,. En diezelfde man durft nu, vijf jaren later, bezield door ` °
;_ een door niets gemotiveerde wraakzucht, beweren, dat ik die- E
zelfde Sultan wèl langs minnelnken weg tot de erkenning Q
der Nederlandsche Souvereiniteit zou hebben kunnen brengen, i
{ zoo ik maar niet zoo onhandig ware geweest! i
_ Waarlijk, nimmer heb ik durven veronderstellen, dat de 1
. è
si
Ni;
-· a . . er ..... . - ... en