HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 826.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.71 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

v W, v )~` . Ja.- s A-> ~­·· ' ‘ ‘ï *7-
X
ls
*1 13
stelling te geven van een zaak, wier juiste toedracht hem
volkomen bekend moet zgn.
Maar het kan den Generaal VAN Svvinrrm, die de onbe-
duidendheid van den Sultan, zgn armzalige toestand, zgne
machteloosheid en wanverhouding met de grooten van zgn
rgk - die op hunne beurt, met uitzondering misschien van
een enkelen, ons zeer vgandig waren - zoo omstandig schetst,
ook geen ernst zgn met zgn breed uitmeten der kansen, welke
E voor mg bestonden om van hem de erkenning der Nederlandsche
Y souvereiniteit langs den weg van onderhandeling te krggen. ‘
Al hetgeen hg op gezag van den heer KRAAYEN1-rorr aan-
_ voert, dat mg door dezen daaromtrent zou zgn onder het
oog gebracht, verklaar ik voor stout verzonnen onwaarheid;
_ terwgl ik hem - waar hg als het ware met zekerheid durft
beweren, dat, zoo ik maar, zooals hg vermeent dat had
E moeten gebeuren, ware opgetreden, de Sultan zich wel tot
de erkenning der Nederlandsche souvereiniteit zou hebben
laten vinden ­ hem verwgs naar zgn eigen woorden in de
tg 7de alinea van zgn onder dagteekening van 17 October 1874
aan Generaal KNOOP geschreven brief: >>Niemand kan weten
wat de gevolgen zouden zgn geweest van handelingen, die
5 niet hebben plaats gehad, en kan dus ook met geen zeker-
heid zeggen, dat een operatie beter zou zgn geslaagd als ze
r op andere wgze ware uitgevoerd?
`T Maar er is meer. -
A Waaroin had ik gelukkiger in mgne pogingen om te
‘ onderhandelen moeten zgn dan de Generaal van Swinrmï,
3 die als onderhandelaar optrad in nog betere conditie dan
J die, waarin hg mg had wenschen te zien optreden, t. w.
. niet alleen als Regeerings-Commissaris, maar ook als Opper-
r bevelhebber eener hoogst aanzienlgke land- en zeemacht,
(4 die hg - alvorens zich tot onderhandelenaan te melden - onder
het oog des vgands had kunnen deployeeren, en die op
- dezen een gansch anderen indruk moest hebben gemaakt