HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 806.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

_;_v;;_;;(`;”| _ o rn .r -w.,.....,..-.,« ,A.. ....- .~r.. . .. ..·....­­,.«. .1-g;__ ­. `... ,, ,- ____ . ~'?1Z` ­J”;;Q;
A ä
R 11
pg . >>L0ud0n· en Atsjin", ziet men onder welke pressie w tothet
al optreden tegen Atjeh is besloten, eene pressie zonder welke
l ik durf beweren dat de Raad van Indië althans niet te be-
wegen zou zgn geweest om de urgentie aan een agressief
optreden tegen Atjeh te beamen. Men ziet daaruit verder
' ` lo. dat ik van Batavia den 7 Maart vertrok met de op-
dracht om van Atjeh binnen 24 uren de erkenning der
’ Nederlandsche souvereiniteit te vorderen en bg niet-voldoening
N? daaraan den oorlog te verklaren; 20. dat mg tien dagen later
A en terwgl ik mg te Poeloe Penang bevond, telegrafisch het
ï { bericht gewerd: >>souvereiniteit moet uitvloeisel zgn van onder-
handelingen of van oorlog, maar kan niet als eerste eisch
op den voorgrond komen".
De pressie, waaronder tot het optreden tegen Atjeh was
A besloten, bleef intusschen heerschen; en wat was natuurlgker_
‘ ,e§ dan dat ik onder den invloed daarvan, zg het ook zoo con-
ciliant mogelgk, er naar streefde geen tgd noodeloos te ver- i
i liezen, o1n het object mgner zending, het fait accompli, te
i bereiken. Het ware een schoone triumf voor mg geweest, zoo
` ik van den Sultan de souvereiniteits-erkenning had mogen
-i verwerven; maar toen het bereiken daarvan mg een hersen-
ii schim bleek, mocht ik het hoofddoel daarvoor niet op spel
“ zetten.
De Generaal VAN SWIETEN voert aan, dat, zoo ik in plaats
Y van door te tasten was blgven onderhandelen, ik de vreemde-
‘ lingen, die zich met Atjeh in relatie zouden hebben willen
stellen, toch altgd minstens een halven dag vooruit zou zgn I
; _ geweest. Ik acht die redeneering zeer gezocht. Ik begrgp een
afstand, uitgedrukt in tgdruimte, die men elkander op den-
V zelfden weg kan vooruit zgn; maar niet anders dan zeer
E , flguurlgk kan van zoo iets in aangelegenheden van den onder-
_ werpelgken aard gesproken worden.
‘ Vrees voor inmenging van vreemde mogendheden.
l .