HomeEen woord over "de waarheid" van Generaal Van SwietenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 824.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 27.97 MB

li i
js; A
_ v
ël c
Q. _ 8
generaal VAN SWIETEN dus op een valsche voorstelling van J.
W H zakenzgne tegen uitgebrachte beschuldiging van gebrek ii
aan zelfstandigheid, baseert.
ll Ik acht het overigens niet overbodig hier aan te teekenen,
dat de G.G. bg zgne machtiging gelgktgdig zgn vertrou-
· wen te kennen gaf, dat niet zou worden gedebarkeerd eer
de troepen er waren, als te gewaagd, daar wy met verraders
I, te doen hebben.
il Waarom zgn deze woorden niet door den Generaal v. S. iii
? vermeld? Mg dunkt, dat ze hem een gereede aanleiding ga-
jl ven tot een van die digressiën, waarin hg zoo gaarne vervalt
j en het zoo moeielgk maken hem in zgne verdachtmakingen i
E op den voet te volgen. Wg vermoeden wel de reden die
, daarvoor bestond en komen daar later dus nog eens op terug. ‘
En dan het nut van het bombardement dadelgk na de '
oorlogsverklaring ? (Vraagt de Generaal v. S. blz. 14). Het I I
j antwoord daarop door hem zelf gegeven is natuurlijk geheel
ontkennend. De gronden daarvoor bggebracht zgn echter te .
­ curieus om niet in beschouwing te worden genomen: »Het `
kon toch niet onafgebroken volgehouden worden, was dus -
geen bombardement, daarom ook van luttele beteekenis, eer .
schadelgk dan voordeelig". Dus wanneer men niet altgd kan {
blijven doorvuren is het haast zoo goed alsof er in het ge-
heel niet gevuurd is, omdat het in dat geval op zekere ‘
Y technische benaming geen aanspraak kan maken!
· dunkt, dat alles aankomt op de··vraag of de schoten
veel of weinig doel treiïen. Hoe daarbij een balans van
winst en verlies I-- schade en voordeel - te maken is, had ·
de heer van Swinrnn dus wel eens mogen uiteenzetten.
»Men verraadde er oogmerken door, die men liever tot
aan de komst der landingstroepen verborgen had moeten tt
houden, en gaf den Atjeherseen wenk om zich op tegen-
_ weer voor te bereiden/` _
:9`