HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 6

JPEG (Deze pagina), 769.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

4,
` stoffen welke bij het nieuwe wetboek werden behandeld.
j Trouwens reeds vroeger, bij de wet van Ventöse an
douze, was het doodvonnis gestreken over de oude ordon-
nantiën, algemeene en plaatselijke costumen, statuten en
reglementen.
( Hadden deze dan nu werkelijk uitgediend, en verdien-
den ze voortaan nog alleen als historische curiositeiten de
aandacht? Of was de waarheid aan de zijde van hen, die
H reeds kort na de invoering onzer nieuwe wetgeving hun
stem lieten hooren tegen de verwaarloozing van de studie
j der oudvaderlandsche rechten?
j Ook bij het meest oppervlakkig nadenken, en bij de V
i meest bekrompen opvatting der rechtsstudie, zouden we
, in laatstgenoemden zin moeten antwoorden.
j Het recht kan nimmer zijn een samenstel van wille· {
keurige regelen. Het wordt niet op een oogenblik ge- ·
j maakt, maar groeit en ontwikkelt zich voortdurend, zij het
ook soms meer geleidelijk, soms met schokken. Ook daar,
[ waar oogensehijnlijk op de meest ruwe wijze met het
verleden wordt gebroken, formeel de draad der ontwik-
keling wordt afgesneden en de grond gelegd voor een ge-
heel nieuw weefsel, ook daar blijkt spoedig, dat dit niet
i is af te spinnen, zonder dat telkens en telkens weêr de ,
, oude draad er eene plaats in inneemt.
l De gebruiken en rechtsinstellingen van een volk han-
l gen ten nauwste samen met zijn denkbeelden en karakter. i
Zoomin dit laatste met eene pennestreek is te wijzigen, is
4 ook aan instellingen en gebruiken een plotseling einde te
i maken. Men kan dit doen op het papier, maar de werke-
lijkheid zal aan de voo1·stelling op het papier niet beant-
woorden.
i Rechtsinstellingen blijven leven in de he1·innering, ook
lang nadat ze zijn verouderd, zelfs rechtelijke wanbegrip­