HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 5

JPEG (Deze pagina), 665.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

J ,_,_
‘ - WZ,
rf {5 \g`=`
`···,,_"‘y"Fï ë T i
i
· 1
‘ á
1
j J
M1JNE HEEREN oUEAroEEN, 1>RoEEssoEEN, nooro­
2 REN, STUDENTEN, EN en ALLEN, zEEE GE- ‘
wENscH1·E HooEnERs! I
Toen in het begin dezer eeuw, post varios casus, Ne- li
Q derland zich weêr kon verheugen in eene nationale regee-
~ ring, was een eerste eisch, de invoering van nieuwe wet-
E T boeken. De geldende droegen te zeer de sporen, van een
` gezag waarvan men zich gelukkig l'8k8l]d8 ontslagen te
zijn; zü H108Slï811 door ä1”|d8l`8, 1'l`l88I‘ IIl8lï (1811 volksaard ä
strookende, worden vervangen. . A
Het was echter geen gemakkelijke taak dien drang naar g
iets nieuws, of liever tot herstel van veel, wat vóór het ,,
` omwentelingstijdperk had gegolden, te bevredigen.
Wat men terugverlangde was geen gesloten geheel ge-
W88Sl3, maar 88118 bOIll38 {[13.883,, hOOgSl381’lS äläill 81’lk8l811 VOl­ -
ledig bekend, en waarin men reeds onder de republiek
te vergeefs éénheid had trachten te brengen. De arbeid,
bovendien door bekende omstandigheden gestoord, vorderde 1
jaren. Maar toch, eindelijk in 1838 werden verschillende
wetten ter vervanging van de Fransche ingevoerd. Tegelijk èn
met deze traden in werking de bepalingen der wet van 1829
waarbij o. a. voor zooveel het burgerlijk recht betrof, wer-
den afgeschaft, de algemeene en plaatselijke gebruiken in de