HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 33

JPEG (Deze pagina), 661.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

·ï " 31
l M. H. Studenten! Op ons rust eene dubbele plicht.
__‘ De juridische wetenschap kan van ons eischen, dat wij
Nederlanders in de eerste plaats, doordringen in de ont-
wikkelingsgeschiedenis van het Germ. recht in ons vader-
` land; dat wij zoo het onze toebrengen tot de kennis van
het grootsch geheel, aan welks bouw zooveel eeuwen heb-
ben gewerkt. Het vaderland mag van ons vorderen dat
wij zijn geschiedenis, roemrijk ook op het gebied des rechts,
opsporen. Onze nationaliteit legt ons de plicht op, het goede in
het licht te stellen, wat ook zij voor het recht heeft gewrocht.
De kennis van wat er ook op rechtsgebied edels en groots
voortvloeide uit ons zelfstandig volksleven, zal een prikkel
te meer zijn, voor anderen om onze zelfstandigheid te
eerbiedigen, voor ons om ze waardig te blijven.
Eu hierin dat de plicht op n rust, ligt tegelijk de zeker-
heid dat gij dien zult volbrengen. Leidens alumni zijn
ix zoolang onze Hoogeschool bestaat eene kracht geweest,
jg weldadig voor het vaderland. Gij zijt het nog. Gij zult
li doen wat uw plicht u voorschrijft en gij zult het goed doen.
° Dat mij het voorrecht is te beurt gevallen u daarbij _
voo1· te lichten, waardeer ik hoog.
Ik bied u de vriendenhand, reikt gij mij de uwe. Be-
· ijveren wij ons om als vrienden samen te werken tot nut
van de wetenschap, tot heil van ons vaderland, tot roem
voor de Leidsche Universiteit.