HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 27

JPEG (Deze pagina), 690.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

i
'> 25
i verdedigen tegen onjuiste meeningen en valsche wetenschap.
En buiten de academie dreigt wel degelijk de slaapzang
van theoristen die ons ,,durch das Römische Recht über
das Römische Recht hinaus" voeren naar de wereld der
phantaisie.
_ _ Men verwijze mij evenmin naar de praktijk als een
voldoend behoedmiddel hiertegen. Zeker, deze zal wel af-
schrikken van stelsels voor gewone stervelingen te vatten
li noch te volgen, maar wat zal zij er voor in de plaats
E geven? Eene routine en niets meer. Met het bouwen van
Il een nieuw stelsel in plaats van het oude dat zij heeft at'-
° gekeurd, kan zij zich immers niet bezig houden. Daarvoor
hebben de mannen der wetenschap te zorgen; maar op
l deze rust dan ook de verplichting, om hun kracht te
zoeken, niet alleen in de schitterende dialectiek van Ro-
meinen en Romanisten, maar ook in de nuchtere realiteit
_ van het Germaansche rechtsleven.
jg . f _;_
Ik begon met de praktijk, door u te wijzen op het on- i
middellijke nut van de kennis van het oud­Vaderlandsch
lï recht, voor hem die de wet heeft toe te passen; laat ik er
ook meê eindigen, door nog een oogenbiik stil te staan
bij de lessen die de wetgever daaruit kan trekken. We
zien veelal, ook hier te lande, bij de mondelinge en vooral
bij de schriftelijke gedachtenwisseling over wetsontwerpen,
een ruim gebruik maken van rechtsvergelijking, en wel
meestal in dien zin, dat wordt gewezen op hetgeen elders
geldt, en wordt gebruik gemaakt van argumenten daar
bij de beraadslaging over hetzelfde onderwerp gebezigd.
l Men handelt zeker wel, door zijn voordeel te doen met
l
l
i
l
l