HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 25

JPEG (Deze pagina), 742.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

J schuwende vinger der werkelijkheid ternggehouden, waren
er en zijn er nog, die al systematiseerende en c0nstrn­
Y eerende zich steeds hooger en hooger boven het aardsche
i stof verheffen, ons in slaap wiegelen door den welluiden­
{ den klank hunner woorden, de harmonische accoorden
" hunner bespiegeling en ons zoo meenemen, steeds verder
ï en verder de lucht in, totdat we eindelijk wakker wor-
t dende tot onzen schrik bemerken dat we geen grond meer
[ voelen.
V Behoef ik n te wijzen op het spel dat men heeft ge-
dreven met rechtsfictiën; op de voorstelling van het con-
tract als geboren uit twee overeenstemmende willen, die
worden geopenbaard, elkaar ontmoeten, dan ineensmelten,
j, een worden; op de dikwijls aangehaalde leer, volgens welke
ii eigenlijk wel de entrée-kaartjes, niet de houders daarvan
· recht hebben op bijwoning van een concert; op de theorie
die de lotgevallen eener nalatenschap niet kan verklaren
· V, n zonder deze tot een persoon te maken; op het betoog dat
een recht kan bestaan zonder rechthebbende en in af­
l wachting van dezen?
lj Wij willen niet worden meegevoerd naar die duizeling-
, wekkende hoogten. En ook om ons daartegen te vrijwaren,
d bestndeeren wij het Germaansche, het ond­Vaderlandsche
li recht. Hier vinden wij een rijkdom van bronnen, een
verscheidenheid van schakeering, zoo groot en zoo aan-
trekkelijk, dat wij er niet aan denken de kennismaking
i ook maar van een deel op te offeren, om tijd te winnen
jl tot systematiseering en construeering van het andere. -
i Niet, het zij in ’t voorbijgaan gezegd, dat het ook in ’t l
oud-Nederlandsch recht ontbreekt aan instellingen die een
waren liefhebber van juridische constructie zouden doen
watertanden. Om een voorbeeld te noemen. In onde ding-
boeken vinden wij bij herhaling aangeteekend, dat iemand
§ i