HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 19

JPEG (Deze pagina), 714.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

17
schap betwistten en van de overige belanghebbenden. Gij
bevvondert en hierbij en bij menige andere rechtsinstelling
den practischen zin onzer voorouders,ja zelfs ben ik niet over-
tuigd dat er niet soms een gevoel van jaloezie bij u opkomt
b.v. als ge leest hoe de oude Middelburgers reeds omstreeks
het jaar I2‘OO door strafbepalingen beschermd waren tegen
den verkoop van vinum corruptum aqua vel putredine.
Maar genoeg om aan te toonen, hoe vooral de studie
7 H van de Germaansche rechtsgeschiedenis ons de voortdurende
groei en ontwikkeling van het recht doet kennen.
Ik voorzie eene bedenking, n.l. deze: is niet de weg
j dien ge ons wijst om tot die kennis te geraken, bij uit-
i stek lang? Ik antwoord: Geen weg is te lang, wanneer
,‘ ze de eenige is die ons kan voeren tot eene heldere voor-
stelling omtrent de grondbegrippen onzer wetenschap; maar
bovendien, wanneer we ze hebben afgelegd, hebben we j
meer bereikt dan die voorstelling alleen. We hebben ju- l
ridisch leeren waarnemen, en ook dit is een vereischte j
voor den rechtsgeleerde. Hij moet weten op te sporen, .
ii welke rechtsinstellingen geschikt zijn om de behoeften in j
i een gegeven maatschappelijken toestand te bevredigen.
1 Hij moet daarom eene studie maken niet alleen van de
maatschappij en hare organisatie, maar ook leeren opmer-
ken welken verschillenden invloed rechtsinstellingen en
fp maatschappelijke toestanden wederkecrig op elkander uit-
·ï oefenen en hoe die invloed werkt. ‘
i Hij moet dit leeren opmerken zeg ik. Aprioristische
redeneering is ook hier een weinig betrouwbaar, waarne-
ming het meest veilige middel om tot het doel te geraken.
ij Tot deze waarneming heeft hij die de Germaausche
`
ii