HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 16

JPEG (Deze pagina), 775.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

14
Waa1· volken verhuisden, ging meestal aan hun nieuwe
vestiging een tijd van rusteloos strijden tegen de bewoners _
der door hen bezette streken vooraf. In dien strijd had, `
aan den eenen kant, ieder gelegenheid zich te onderschei­
den, zich bijzondere achting te verwerven, terwijl aan den
anderen kant althans één der gronden waarop het buiten-
gewone aanzien der nobiles rustte, belangrijk grondbezit,
tijdens den soms langen tocht wegviel. Na de aankomst _
in het nieuwe vaderland hing het voor een deel van den
_ koning, het legerhoofd af, bij de verdeeling van het ver- i
overde grondgebied sommigen te bevoordeelen. Het ligt
voor de hand, dat hij daarbij met den volksgeest, maar
hiermeê niet alleen, rekening zal hebben gehouden, en
tevens dat hij van de gelegenheid zal hebben gebruik ge-
‘ maakt, om hen die hij bevoordeelde, in meerdere of min-
dere mate aan zich te verbinden.
i Zoo werd de koningsdienst het gemeenschappelijk ken-
merk van de voornaamsten, de insignis nobilitas hield op
dit te zijn. L
Bij de Germ. volken die hun woonplaats behielden daar-
entegen, mochten naast de oude nobilitas nieuwe onder-
scheidingen ontstaan, daar viel het begrip van den ouden
geslachtsadel niet gemakkelijk uitteroeien, daar ontleende
integendeel die adel nieuwe kracht aan den steun dien ze i
het volk tegen andere stammen verschafte, daar eindelijk
kon misschien onder Frankisohen invloed aan de nobiles
evenals aan de homines in truste het voorrecht van een
ve1·hoogd weergeld worden toegekend, maar bleef de no-
bilitas het gemeenschappelijk kenmerk der aanzienlijken.
Dit ééne voorbeeld zou met tallooze kunnen worden
vermeerderd.
Hier zien we Romeinschen invloed werken langs directen
weg, doordat Romeinen aan de redactie der wet deel hadden;
if
. vi