HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 15

JPEG (Deze pagina), 755.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

13 _
Die afwijkingen, de eerste ontwikkelingsverschijnselen,
gd wijzen op invloeden die niet overal, of niet overal in ge-
lijke mate hebben gewerkt, en wier opsporing tot de
schoone taak der historische rechtsstudie behoort.
Een enkel voorbeeld. Reeds omstreeks het begin onzer
if jaartelling vinden we gewag gemaakt van nobiles, adel-
F lijke geslachten bij de Germ.
Waarin deze hun oorsprong vonden, moge twijfelachtig
_ zijn, er moge niet blijken van bijzondere voordeelen en
onderscheidingen aan hun adeldom van rechtswege ver-
4 bonden, zooveel is zeker, dat de leden van zulke geslach-
i ten bij het volk in buitengewone achting stonden.
_ Men zou kunnen meenen, deze nobiles terug te zullen
‘ vinden in de volksrechten, en zoekt bepalingen hen betref-
T fende wel het allereerst bij de regeling van het weer-
geld. VVat het weergeld was, behoef ik niet te herinneren;
ieder weet dat volgens oud­Germ. recht de meeste mis-
drijven werden geboet met betaling eener geldsom, waar-
van bij doodslag een deel, onder den naam van weergeld,
aan de erfgenamen en betrekkingen van den verslagene
ten goede; kwam.
Bekend is eveneens, dat deze boete verschilde naarmate
van den stand, bijna zou ik zeggen van de waarde, van
i den persoon tegen wien het misdrijf gepleegd was. Men
zou nu allicht meenen, voor de nobiles overal een bijzonder
weergeld te zien vastgesteld. Men zou zich bedriegen. Men
vindt wat men zoekt wel bij de Friezen, de Saxers, maar
bij de Sal. en Rip. Franken o. a. is van een hooger weer-
geld der nobiles geen sprake. Deze verhoogen daarentegen
de boete waar de verslagene was in truste dominica, in
koningsdienst, eene onderscheiding die men bij de eerst-
genoemde stammen niet aantreft. _
Vanwaar dit verschil? De oplossing is niet moeielijk.
K