HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 14

JPEG (Deze pagina), 774.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

12
De bewoners van het Noorden kwamen met anderen
en bepaald ook met de antieke beschaving eerst zeer
laat in veelvuldige aanraking. Bij hen is dus ongetwijfeld
het Germaansch karakter het zuiverst bewaard gebleven
en hunne uitvoerige rechtsbronnen kunnen ons strekken
om kleur en leven te geven aan het beeld dat die van ii
andere Germ. ons hielpen schetsen. O
Onze oudste berichten zijn in de tweede plaats, zeide
ik, hoogst gewichtig. Immers zij betreffen de Germ. stam- _
men en hunne instellingen, zoo al niet bij de geboorte,
dan toch in het eerste ontwikkelingstijdperk. Men achte O
dit feit niet gering. Hoe eenvoudiger, ruwer zou ik haast i
zeggen, de toestand van een volk, hoe scherper zijn meest _
sprekende karaktertrekken worden weêrkaatst in zijne ‘
rechtsinstellingen. Ook bij de Germ. was dit in hooge T
mate het geval. Denkt aan hun bekende dapperheid en
voorliefde voor moed en kracht, die zich weêrspiegelt in
den rechtstoestand van onvrijen en onweerbaren, aan hun
godsdienstzin, waarmeê de rechtelijke macht des priesters
samenhangt, aan hun onkreukbare trouw, wier sporen we
vinden in de zware straffen tegen trouwbreuk in ver-
schillende gedaanten bedreigd, in het gemis van solenneele
contractsvormen, te opmerkelijker met het oog op hun
anders zoo rijke rechtssymboliek. ‘ i
Om kort te gaan, we kunnen ons eene vrij levendige
voorstelling maken van het Germi recht in zijn kindsch-
heid. Een zichtbare kiem ligt voor ons, welks verschil-
lende ontwikkeling onder verschillende invloeden wij kun-
nen nagaan.
Die ontwikkelingsgang is lang en zeer verscheiden.
Ik wees zooeven op het feit, dat tusschen de zoogenaamde
leges barbarorum op menig punt overeenstemming bestaat,
in menig ander opzicht echter wijken ze van elkander af'.
K