HomeGronden voor de beoefening der Germaansche rechtsgeschiedenisPagina 10

JPEG (Deze pagina), 793.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 24.44 MB

f s
zich tot juristen willen vormen, alleen ten taak had, hun
den weg te wijzen tot goede wetsuitlegging, zelfs dan zou j
g' de opneming van het ond vaderl. recht onder de vakken
t van onderwijs een niet te miskennen voordeel zijn. Maar
hare taak is eene geheel andere en dit voordeel is dan
{ ook wel het geringste.
3, De universiteit heeft ten doel de beoefening der weten-
P schap om haar zelve. VVil dit zeggen, studie zonder ander
doel dan om te weten, zonder den wil en den wensch om
j zijne wetenschap aan de praktijk dienstbaar te maken? ‘
Zeker neen. Wat baat het de maatschappij of zij leden
_ telt die reusachtige geleerdheid met zich ten grave zullen .¤
g sleepen? De beteekenis is eene andere. Terwijl vakstudie
zich alleen daarheen richt waar ze voldoenden grond heeft
practische resultaten te verwachten, laat ze· uitgestrekte *
ll, velden onbebouwd, oneindige ruimten in het duister. Vooral E
die velden te ontginnen, in dat eindeloos donker licht te K
ontsteken, die onbekende wereld te doorkruisen, is de taak i
der zuiver wetenschappelijke studie. Ze vraagt niet naar
li dadelijke resultaten, ze streeft in de eerste plaats naar `
vermeerdering van kennis; en waarom? Niet omdat zij
, die resultaten minacht; in geene deele, ook zij vindt juist l
in het practisch nut dat zij kan stichten, haar g1·ond en
haar prikkel; maar omdat zij weet en begrijpt, dat dik- j
i wijls aan het einde van onbegane paden en onaanzienlijke
Z wegen de schoonste vergezichten liggen, omdat zij genoeg
heeft aan de mogelijkheid van te vinden, aan de zeker- l
heid dat geen schrede kan worden gezet op het gebied
der kennis, die niet meêtelt in de groote rij van oorzaken j
en gevolgen.
ij Waar we dus niet hebben te vragen naar een terstond
waarneembaar practisch nut voor aanstaande rechters, ad-
!) vocaten, notarissen, maar ons op zuiver wetenschappelijk