HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 804.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

i 7
koloniën voortspruiten allen, of zelfs maar grootendeels tot het
' gebied der laatstgenoemde wetenschap behooren! En waar het
N staatsrecht den staat beschouwt als één organisme, dien staat
. A als eene op zich zelf staande persoonlijkheid opvat en uitslui-
It tend zijne inwendige rechtsbetrekkingen in het oog houdt, daar
j is voor het rechtsverband tusschen koloniën en moederland
j geene plaats en blijven talrüke vraagstukken te vergeefs eene
j oplossing verbeiden. Of hoe wilt gij, alleen niet behulp van
dat staatsrecht, de vraag oplossen, die vooral voor de Britsche r
koloniën een overwegende beteekenis heeft gehad: >> Welk gedeelte _
r >>van het recht, in het moederland geldig, gaat met den on-
l >>derdaan mede, die eene kolonie sticht, en welken invloed heeft
j >> de verandering van het recht, in het moederland van kracht,
? p >> op de kolonie, die dat recht als het hare aannam;" vragen,
­ die meermalen verschillend zijn beantwoord. Of, om ons tot
» Nederlandsch gebied te bepalen: wie, die geen vreemdeling is
j in onze rechtsbedeeling weet niet, hoe menigmalen er conflic-
ten voorkomen tusschen het recht in Nederland en dat in züne
f koloniën, zoowel op publiek als op privaat-rechtelijk gebied,
en hoe groote twijfel er bestaat omtrent de beginselen, die
gevolgd moeten worden om deze op te lossen: een twijfel, die
wel niet zal worden weggenomen, wanneer men die beginselen
alleen wil putten uit datgene, wat het eigenlijke staatsrecht
ons leert. En wanneer, zooals meermalen het geval was, de i
i vraag geopperd wordt, of de verhouding tusschen Nederland
W en de koloniën eene volkenrechtelijke, dan wel eene staatsrech-
telijke zij, daar zou ik geneigd zijn de oplossing buiten de
. vraag te zoeken, en te meenen dat zij, die de partij opnemen
voor het staatsrecht vergeten, hoe de koloniën toch eene regee-
ç .ring >>a govern1nent" bezitten en dat hunne tegenstanders over
{ het hoofd zien, hoe die regeering toch altijd eene onderge-
l schikte >>a subordinate government" is, en geene onafhankelijke
natie bestuurt.
N
il