HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 807.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

l F2
5
L opgelost. Niemand zal het handelsrecht thans meer behande-
V len, blootelijk als een onderdeel van het burgerlijk recht: nie-
mand den beoefenaar der staatswetenschappen zijnen bijval ont-
zeggen, als hij niet alleen een afzonderlijk bestaan eischt voor ,
het staatsrecht, maar zelfs een publiek­rechtelijk denken vor-
dert bij de beoefening der schoone wetenschap, die hü verte-
genwoordigt. Is dit niet daarom, omdat men in beide gevallen
T en in zoovele meer nog, te doen heeft met eene reeks van
betrekkingen, die haar ontstaan te danken hebben aan op zich i
zelf staande en uit zich zelven te verklaren verschijnselen van
__ gemeenschappelijken oorsprong, en zich juist daardoor tot een
‘ systematisch geheel laten vereenigen. En is dit criterium juist, l
dan schijnt mij ook eene zelfstandige behandeling gerechtvaar-
Z digd van de rechtsbetrekkingen, die geboren worden, wanneer j
` een staat zich koloniën of bezittingen buiten zijn oorspronkelijk
l grondgebied verwerft. ‘
· Vergunt mg, ten einde deze stelling te bewijzen, U aan-
E dachtig te maken op een der meest eigenaardige trek- i
ken van eene kolonie: onder welke benaming ik, in den
loop dezer rede, ook die onderhoorigheden zal begrijpen,
welke men meermalen ter onderscheiding >>bezittingen" ge-
noemd heeft, zoodat ik daaronder versta alle bezittingen en i
_ nederzettingen van een volk, als overheerschende stam, buiten A
zijn eigen grondgebied. Deze eigenaardigheid is daarin gele- l
i gen, dat eene kolonie, in tegenstelling met andere onderdeelen
1 van een Rijk, zooals provincie, gemeente enz., in het bezit is
J van datgene, wat de bekende Britsche Staatsman Sir George
_ C. Lewis, in zijne uitstekende >>Essay on the government of
l dependencies” noemt, >> eene ondergeschikte o·egem·iu_q" »a subor­
‘ dinate government/’ Eene ondergeschikte regeering - zoo
drukt hij zich ongeveer uit - is eene regeering, die wel is
i waar den grond van haar bestaan aan eene andere ontleent,
maar toch een regeermacht bezit, die in alle deelen volkomen l
l
l
4.
l
lf r