HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 704.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

! ` iiw`”"""‘#« _i ,- _
. _ e _ Yçè iv
‘ `··=’. ,1 L
ï .
l
lx
` l
CURATOREN, HoooLEEEAEEN EN STUDENTEN AAN , t
4 DEZE UN1vEEs1TE1T!‘ EN VOORTS em ALLEN,
- DIE DEZE PLECHTTGHEID MET UWE TEGENWOOR­
l DIGHEID VEEEEET;
V· ZEER GEWENSCHTE ToEHo0EDEEs!
Q Boven het vele, dat van den beoefenaar der wetenschap hier
' gevorderd wordt, stelt de betrekking, die ik heden ga aan-
, vaarden, mij nog bizondere eischen. Ik zal toch geene vakken
onderwijzen, die reeds voorlang ter dezer plaatse het burger-
. recht hebben verkregen en wier omvang en grenzen nauwkeu-
rig zijn bepaald, maar ik ben geroepen, om aan de Hooge-
school eene wetenschap in te leiden, die in den cijclus der
t universitaire vakken tot nu _toe niet opgenomen, zich thans
eene plaats in haar midden ziet aangewezen. En waar men
i het wenschelijk mag rekenen, dat hij , die hier als leeraar op-
; treedt, zal aantoonen, welk gebouw hij op de algemeen be-
kende _grondslagen wil optrekken, daar kan men misschien met
l nog meer recht van vergen, dat ik zal aangeven, hoe ik
mijne taak opvat. immers, die het onderneemt een nog
§ niet ontgonnen veld te bearbeiden, zal wel te voren moeten
aanwijzen, hoe hij dat werk wil ondernemen, opdat het blijke,
dat hij geen roofbouw wil plegen op het gebied der weten-
i schap, of daaraan een domein toevoegen, dat slechts distelen,
E of , erger nog! schoonschünende maar voor de ware wetenschap
3 doodelijke vruchten kan voortbrengen. Dit recht erkennende
E A A