HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 26

JPEG (Deze pagina), 750.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

. . 24
Veel heb ik daarbij voor: mijne jaren brengen mü nader tot U,
terwül ik toch reeds langen tüd met meerderen Uwer in nauwere
betrekking was. Naar ik hoop zal dit voortaan met velen Uwer '’·»
het geval zijn. De studie der betrekkingen tusschen moeder- ;i‘ {
land en kolonie is thans niet meer alleen tot den Indischen ambte­
naar beperkt; zij wordt ook voor den Nederlandschen rechts-
geleerde en beoefenaar der staatswetenschap toegankelijk ge-
steld. In hunne - dat is in uwe handen M. H. - zal voor een ‘i·_i‘
groot deel de toekomst berusten, niet enkel van Nederland
maar ook van zijne koloniën. Aan mij valt de moeielijke en
gevaarlijke, maar toch zoo aantrekkelijke taak te beurt, U tot
de studie op te wekken, welke U tot de kennis dier schoone
gewesten zal brengen. Zoo ik daarin niet slaag, zal het althans
niet aan mijne toewijding liggen. Gij weet hoe ik mgne taak
denk op te vatten. De eeuwige beginselen van het recht staan
naar mijne innige overtuiging ook bij die betrekkingen op den
voorgrond. Ook daar zgn recht en onrecht niet slechts woor-
den, wier beteekenis men mag wijzigen naar den drang der
tijden en omstandigheden, maar begrippen in de menschelijke
natuur geworteld en van blijvende waarde, zoolang wij men-
sehen blijven. In die richting zal mijn onderwijs zich bewe-
gen. Moge het u belangstelling en liefde voor onze schoone ‘,`o
bezittingen en hare bevolking inboezemen en zoodoende strek- .·l)
ken tot bevordering van den bloei van moederland en koloniën. ’`i; _·‘_
IK HEB GEZEGD.
l­.`j§'t ·v.‘