HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 24

JPEG (Deze pagina), 801.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

gil
C
22
die mijn pad verduistert. O-ok voor de toekomst durf ik daarop j
jl rekenen! Bovenal vertrouw ik op uwe vriendschap, op uwen
j steun Hoogleeraren bij de juridische faculteit, die mijne toetre-
r ding in uw midden met zoo groote welwillendheid hebt begroet. f
weet, hoe hartelijk ik er mij op verheug in uwen kring te
jj zijn opgenomen, en met U te mogen medewerken in den we- j
tenschappelijken en humanen zin, die u eigen is. Maar ook {
ï van elders behoef ik steun. Dien zal ik zeker ook voortaan niet lï
jï te vergeefs van U behoeven te vragen, Hooggeleerde Veth, U
( eertijds mijn leermeester, sedert jaren reeds mijn ambtgenoot ‘ i .
` en hooggeschatte vriend, evenals onze Pijnappel, wiens afwe-
é zigheid te dezer plaatse, veroorzaakt door het verlies van een
geliefden zoon, ik zoozeer betreur. Ook zult mij wel willen {
blijven bijstaan, waarde vriend de Goeje, die mij door uw j
liooggewaardeerd onderwijs in staat gesteld hebt, mijne onder-
zoekingen ook over een ander veld van studie uit te strekken lt
j en mij hebt willen toerusten met de kennis, die noodig is om
L niet vrucht het vreemde en ingewikkelde samenstel der inland­ _
A sche rechtsbegrippen te ontleden. Mijne studiën brengen mij li
op het gebied, waarover velen Uwer, Hoogleeraren der littera- i
· rische faculteit als meesters heerschen; gun van tijd tot j
tijd een der vruchten van uwen arbeid om daarmede op mijn
veld te woekeren.
Elk reiziger, die zich niet slechts in de vlakten heeft opge-
l houden, kent het eigenaardig gevoel, dat ons bezielt, wanneer U
j, wij een bergweg bestijgende, plotseling aan een punt komen,
waar ons pad zich om de rots slingert en wij ons moeten voor- j
U bereiden om het panorama, dat wij genoten, voor een nog i
,, onbekend uitzicht te verwisselen. Achter ons ligt zooveel, wat L '
Q ons lief is geworden: het lachende dal, waar we zoo lang ver- j
j toefd hadden en dat zoo lang in onze herinnering zal voort-
leven: de heldere stroomen , waar we nederzaten om uit te rus- I
l
l "?
P
r 1