HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 23

JPEG (Deze pagina), 763.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

P 21 l
ja Die het vertrapt, plukt daarvan de wrange vruchten. Ook in
dit opzicht is de geschiedenis der koloniën belangrijk, omdat zij
vg ons doet zien dat daar, waar de eeuwige beginselen van het
recht miskend werden, of moederland of kolonie of beiden te
` gronde gingen. Moge de wijsheid onzer staatslieden daarvoor
K Nederland behoeden!
ï M-
{ Edel-Groot-Achtbare Heeren, Curatoren dezer Universiteit!
i Aan de bepaling der wet, niet aan uwe aanbeveling ben ik
T mijne benoeming tot Hoogleeraar aan deze Hoogeschool ver-
, schuldigd. Ik kan U dus tot mijn leedwezen den dank niet i
betuigen, die gewoonlijk van deze plaats wordt uitgesproken,
Yi maar wel mag ik uw college dank zeggen voor de welwillend-
heid, die steeds toondet jegens de nu opgeheven Rijks-
._ instelling en hare Hoogleeraren en voor den steun, dien haar
è desgevraagd, bereidwillig hebt gegeven. De verandering van .
j werkkring, waarvoor ik dankbaar ben, vindt ook in U, ik ben _
M daarvan overtuigd, instemming en sympathie. Wil mij die ook r
voortaan niet onthouden en mij uwe machtige medewerking
verleenen, waar die strekken kan tot de bevordering van den ·
p bloei dezer Hoogeschool.
3 ­ i
nl Evenzeer als ik ingenomen ben met de wijziging, die mijne
benoeming in mijnen werkkring gebracht heeft, evenzeer verheug
[ ik er mij over, dat zij niets behoeft te veranderen in mijne
verhouding jegens U, Hooggeachte ambtgenooten, Hoogleeraren ‘
aan deze Universiteit. Want de banden, die aan U hech-
j ten, behoefden geene oiiiciëele erkenning; daarvoor waren zij bij
9 mij te vast gesnoerd. Verandering in dit opzicht zou voor mij
i nooit verbetering kunnen zijn. Steeds zal ik de vriendschap en L
i toegenegendheid in gedachteh houden, die ik zoo dikwijls van U
ondervond, vooral ook, toen de zware schaduw nederdaalde,