HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 22

JPEG (Deze pagina), 817.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB


rl, j
20
schen over. Men heeft er zich hier te lande wel eens vrolijk
jx mede gemaakt, dat er volgens sommige tabellen meer men-
sehen begraven dan gestorven zouden zijn, maar zulke reus- 1
j achtige verschillen als in de Indische statistiek soms voorko-
men, zijn werkelijk verbazend. Zoo kunnen lezen, dat ,
j volgens de regeeringsbescheiden het aantal priesters op Java ·
van 138.000 in 1871 tot 90.000 in 1872 teruggegaan is, ­-
Q' zeker een vreemd feit, daar men toch niets van eene bizondere
soort van ziekte onder .Iava’s geestelijken vernomen heeft. Ver-
' moedelijk zijn zij bezweken onder het moordend staal van de E
» statistische ambtenaren. Om billijk te zijn moet ik erkennen, T
’ dat in den laatsten tijd, vooral ook door de statistische opname, F
i in dit opzicht verbetering is aangebracht, maar toch zal men wel- l
doen veel, wat ons als statistiek in Indië wordt aangeboden,
jï, onder beneficie van inventaris aan te nemen. Voor den staats- t
man en wetgever is een goede statistiek een der voornaamste
lt steunsels, doch zoodra zij gebrekkig is, steunt zij niet meer
` maar brengt ten val. E
gg Doch genoeg over dit onderwerp: te lang reeds heb ik uwe
aandacht gevorderd. Vergunt mij, nog kortelijk te resumeeren,
­‘ wat ik heb willen betoogen. Een wetenschappelijke beoefening
i van het koloniale recht vordert een nauwgezette studie der ver-
schillende koloniën, van haren economischen en staatkundigen toe- j
stand en van de regeling der betrekkingen tusschen haar en r
het moederland. Scherpe waarneming der feiten, gepaard aan Pl
historische studie en zoo mogelijk door de statistiek gesteund
p is daarbij de eerste eisch. Door deze waar te nemen en te
vergelijken klimme men op tot de beginselen, die uit den aard
_! der verhouding tusschen moederland en kolonie voortspruit en
die, evenzeer als elders op het gebied der rechtswetenschap, E
1 behooren te voldoen aan den eisch van het recht, dat altijd het-
' zelfde blijft en nimmer zonder straf kan worden overtreden.
L?