HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 21

JPEG (Deze pagina), 799.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

I " ¤
i i
l
~ ­
19 =
dan kan men misschien zijn nut doen met de herhaalde po-
gingen tot regeling van dat onderwerp in Britsch Indië, waar
I de indigo-planters de inlandsche bevolking in eene staat van V
45 slavernij hielden en een ruw geweld uitoefenden, waarvan men
de wedergade slechts in de zwartste zijden van het cultuur-
stelsel kan terugvinden. Andere instellingen, zooals de land-
rente, hebben wij geheel van de Engelschen overgenomen , en
F al is het waar, dat wij die naar de eigenaardigheden der Ja-
vaansche bevolking geplooid en gewijzigd hebben, zoo kan ‘
toch de studie van hare werking en veelzijdige toepassing in i
'F Britsch Indië ook voor ons niet overbodig geacht worden,
zooals de Indische regeering inzag, toen zij ettelijke jaren ge- ij
leden eenen ambtenaar derwaarts zond, om het Bombaijsche
J stelsel te leeren kennen: eene zending, waarvan wij de vruch-
' ten nog wachtende zijn. T
Voor de beoefening van het koloniale recht in de richting, _ ‘
die ik hier schetste zijn wij Nederlanders zeer bevoorrecht, V
omdat wij in staat zijn vreemde stelsels te bestudeeren, terwijl
t` de studie van ons koloniaal recht den vreemdeling zeer moeie- W
lijk valt, zelfs bij den besten wil en uitstekende voorlichting;
men denke slechts aan Money. En toch moet de studie van
ons koloniaal recht, juist om zijne vele eigenaardigheden, ook
; bij de beoefening van het algemeen deel dier wetenschap nim-
l mer verwaarloosd worden. En voor den Nederlander zal zü i
natuurlijk op den voorgrond staan. Kennis van den tegenwoor- _
digen toestand moet daarbij de eerste plaats innemen, maar niet V
minder groot gewicht moet gehecht worden aan de wijze, waarop
deze ontstaan is. Voor het laatste geeft ons de geschiedenis V
de bronnen aan de hand; voor de werking der bestaande
· instellingen behoeven wij, behalve kennis van land en volk,
" de voorlichting van de wetenschap, die men de geschiedenis r
p van het oogenblik zou kunnen noemen: de statistiek. Doch r'
deze laat voor Indië in enkele opzichten nog zooveel te wen-
·=