HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 20

JPEG (Deze pagina), 820.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

I
I I
€I I .
4
18
I .
BI aan ontleende men die bepaling? Aan het voorbeeld van
Britsch Indië, waar de macht, aan den Raad van Indië gege-
I ven, tot de meest betreurenswaardige gevolgen had geleid. I
Hastings, de eerste Gouverneur-Generaal, had al dadelijk te
kampen met eene hem vijandige meerderheid van 3 leden,
mannen, pas uit Engeland overgekomen, terwijl hij slechts den
steun bezat van één Raadslid, een oud Gompagniesdienaar. De
coalitie der meerderheid beroofde hem van allen invloed, en il
` sleepte hem bijna ten val, toen een zijner tegenstanders plot- 5
seling overleed, zoodat de Gouverneur-Generaal, die bij staking
ix van stemmen moest beslissen, weder alle macht in handen
kreeg. Een dergelijk stelsel, dat alles op losse schroeven zette, '
en de richting, aan het bestuur gegeven, deed afhangen van
de afwisselende inzichten der meerderheid, den persoonlijken I
I invloed van een der raadsleden, ja zelfs van den gezondheids- I
toestand der Raden had zich zelf veroordeeld. Toen dan ook
I de opvolger van Hastings moest worden benoemd en Lord
`V Cornwallis als de aangewezen man werd beschouwd, stelde
deze als voorwaarde, dat men hem eene andere stelling zon ti
verschaffen, als zijn voorganger had ingenomen, en hem boven
` de intrigues en kabalen verheffen, die zijnen voorganger het
" regeeren zoo moeielijk hadden gemaakt. De genoemde bepa-
ling werd toen in, het Britsch Indische recht opgenomen
,t en later ook bij ons ingevoerd, en is in het laatste regee­ a
rings-reglement behouden. Verschillende regelingen van den
werkkring der Nederlandsche en Britsche Raden hebben beide
I lichamen andere wegen doen inslaan, maar het is te voorzien.
dat die althans in dit opzicht elkander weder zullen kruisen,
dat 1nen mettertijd ook in eerstgenoemde aan het inlandsch
p element eene plaats zal moeten gunnen. En als 1nen bij ons ‘
de hand zal willen slaan aan de regeling der verhouding tus- ”
schen Europeesche werkgevers en inlandsche werknemers en j
bepalingen vaststellen omtrent de contractbreuk dier laatsten,
it
I