HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 19

JPEG (Deze pagina), 819.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

» l
i
17
gevende macht omschreef en ’s Konings recht, om in sommige
` koloniën belastingen te heiiïen, geheel te niet deed.
4 Ten slotte bestaat de groote waarde van het Britsche kolo-
. niale recht voor een niet gering deel in de groote overeen-
komst tusschen sommige Nederlandsche en Engelsche toestan-
den. Vooral is dit waar, wanneer wij Britsch Indië met onze
Oost­Indische bezittingen vergelijken. zullen daar instel-
J lingen aantreffen, die schijnbaar geheel van elkander onafhan-
kelijk, toch bijna denzelfden weg hebben gevolgd en menig
M punt van vergelijking aanbieden. Beschouwen wij b. v. den
‘ Raad van Indië en zijne verhouding tegenover den Gouver-
neur-Generaal, dan springt dit in het oog. In de Nederland- '
sche bezittingen is dat college eerst de hoogste macht in In-
dië, zoodat de landvoogd niets meer was dan een gewoon lid ,
die niets uit zich zelven vermocht. Toch was het in de prak-
tijk anders, en vinden wij vermeld, dat de landvoogd, of-
g schoon hij maar voorzitter in den Raad en dus door de stem-
i, men der andere leden beperkt was, toch gemeenlijk maakte
·* meester te blijven, en dat geen van de Heeren het in de ge-
dachten zou durven nemen, hem tegen te spreken, ofschoon
Valentijn, aan wien wij dit ontleenden, er dadelijk bijvoegt, dat
hij nogtans gevallen en tijden beleefd had, dat de opper-
{ landvoogd, kleinhartig zijnde, bijna niet dorst spreken en de
` Direkteur generaal alles doordreef. Spoedig na den val der
Compagnie komt er in dit opzicht eene groote verandering
van zienswijze, daar het Charter van 1803 aan den Gouver-
neur-Generaal het recht gaf om, als het welzijn van den staat
naar zijne meening daarbij betrokken was, op eigen gezag
tegen den wil van de meerderheid van den Raad van Indië
‘ een besluit te nemen. Met het aannemen van dien regel was
het zwaartepunt plotseling van den Raad naar den Gouverneur-
Generaal overgebracht en de eerste stap op den weg gezet, »
die naar de autocratie van den Landvoogd leidde. En waar-