HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 18

JPEG (Deze pagina), 834.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

`
16
j derlandsch Indië een leiddraad en overzicht in het Regeerings­
reglement. Maar wilt gij datzelfde voor Britsch Indië doen, L
dan wordt gij verwezen naar eene menigte van parlements­ à
acten, vaak met elkander in strijd en door volgende gedeel­ 8
telijk, somtijds stilzwijgend gewijzigd, zoodat er alle kans
bestaat dat gij, zonder oflicieele voorlichting, uwen weg ver-
liest en wegwerpt wat bruikbaar, en opraapt wat verouderd is. 3
Nevens wetten, afkomstig van de parlementen onder de regee- E
ring van Victoria, raadpleegt nog altijd niet te vergeefs ,
als bron voor het hedendaagsch Britsch­Indische recht parle-
l ments-acten, uit den tijd van George III dateerende. Dit ge- i
mis aan codificatie maakt voor den rechter, meer dan elders,
een onderzoek noodig naar de algemeene beginselen, die aan
[ het recht ten grondslag liggen. De studie der Engelsche ju-
risprudentie mag ook daarom niet verwaarloosd worden, omdat
sommige rechterlijke uitspraken na verloop van tijd als maat-
staf worden aangenomen en als niet veel minder dan wette­
lijke voorschriften beschouwd worden. Slaan wij b. v. Clarke’s li
colonial law op, dan vinden wij daarin rechterlijke beslissingen, ii
die uitgaan van algemeene beginselen en precedenten daar-
stellen omtrent de gewichtigste beginselen van het koloniale
recht. Nog altijd wordt men verwezen naar het beroemde
i vonnis door den Lord Chief Justice, Lord Mansfield, reeds ,
meer dan een eeuw geleden in de zaak van Campbell versus V
Hall uitgesproken en sedert dien tijd als >>a leading case” be-
i schouwd. Campbell, een planter te Grenada, eene West-In-
dische bezitting door de Engelschen vermeesterd, had geweigerd
eene belasting te betalen, die door eene koninklijke procla-
matie was ingevoerd, en toen hij gedwongen werd de geeischte
som uittebetalen, stelde hij een vordering in tegen den ont- g
vanger, Hall, ten einde geld terug te krijgen. Naar
aanleiding van deze zaak sprak Lord Mansüeld dat vonnis
uit, waarin hij in hoofdtrekken de geheele Koninklijke wet-
· ä