HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 810.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

(#7
_ 15
_ heeft over de ambtenaren, behalve over den Gouverneur, zoodat
l de Ministeriën daar, evengoed als in het moederland, den
weerschijn moeten zijn van de meerderheid van het wetgevend
jh lichaam. En zelfs wanneer men wil nagaan, hoe een Rijk
. zijne koloniën verliest, ­- niet omdat het moederland uitge-
put en voor zijne taak niet meer berekend was, want daarvan
L ­ vindt men ook elders voorbeelden te over, ­- maar omdat het
l kind geheel man geworden is en rijp voor een zelfstandig be-
staan, dan wende men slechts zijn blik naar Engelands ver-
leden; misschien zal ook deze eeuw voor zijn einde ons dit
schouwspel op nieuw vertoonen!
- Maar niet minder aantrekkelijk is die studie door de groote
eigenaardigheid van het Britsche staatsleven, ook op koloniaal
gebied. Ook daar gaan Engeland’s staatslieden niet uit van
afgetrokken beginselen, die tot gevaarlijke proefnemingen lei-
è den, maar brengen slechts die veranderingen en verbete-
ringen aan welke, zonder het geheel te verbrijzelen, op het
oogenblik noodzakelijk zijn en door allen gevorderd worden.
E Het Britsche staatsgebouw gelijkt eenigszins op die buitenver-
blijven, ons uit menigen >>novel" bekend, welke in dit gedeelte
den stijl van deze, en in een ander deel de bouworde van
i gene eeuw vertoonen, maar die den bewoner een behagelijk
* comfort aanbieden en tegen alle wind en weer bestand zijn:
snijdend contrast met die moderne gebouwen, welke wel door
hunne systematische eenheid het oog trekken , maar regen en
wind doorlaten, gelukkig nog , wanneer zij niet spoedig in-
storten en den eigenaar onder het puin begraven. Merkwaar-
dig is de afkeer van codificatie, die men in het Engelsche
koloniale recht kan opmerken, en die de studie daarvan niet
Gi. vergemakkelijkt. Wilt gij b. v. de leidende beginselen leeren
kennen, die het bestuur der koloniën regelen; de betrekkingen p
tusschen moederland en koloniën nagaan en de hoofdtrekken '
van hare administratie beschouwen, vindt daartoe voor Ne-

I2 `