HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 843.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

nii K ` l __
14 i W
rig ~
bare overeenkomst. Zoo zou 111611 grovelijk dwalen , wanneer
men de taak der Staten-Generaal met opzicht tot de koloniën ' j
gelijk stelde met den werkkring van het Engelsche Parlement,
j; en in den secretary of state for the colonies of in den Indi-
schen staatsminister de gelijke van onzen minister van koloniën
_ meende terug te vinden. Waar ik nu het belang van de studie
van het Engelsche koloniale recht ga bepleiten, moet ik vooraf ,
tegen dergelijke eenzijdigheid waarschuwen. T
Maar met dat voorbehoud is het, dunkt mij, moeielijk het ge-
wicht van die studie te overschatten. In de eerste plaats wegens
de groote veelzijdigheid der Britsohe koloniale politiek. Nergens "
is er eene dergelijke verscheidenheid van vormen waar te nemen, E
als bij de Engelsche koloniën, die als het ware al de trappen
j van ontwikkeling doorloopen, voor welke koloniën vatbaar zijn.
Dit zal blijken wanneer wij de verdeeling nagaan, die de >>re­
li >>gels en voorschriften voor Harer Majesteits Ministerie van ko-
E loniën" hebben aangenomen. De kinderjaren, die nog geheel
onder den invloed van de ouderlijke woning gesteld zijn, wor-
gï den vertegenwoordigd door de zoogenaamde >> crown colonies ," s
waar de wetgeving geheel onder de controle van de Kroon ge-
` plaatst is, en de administratie wordt uitgeoefend door ambte-
naren, van het opperbestuur afhankelijk. .De jongelingsjaren, ·
die reeds vrijer speelruimte hebben, maar het toezicht der ouders p
nog niet kunnen ontberen, vindt men terug in de koloniën
ii met een vertegenwoordigend lichaam begiftigd, doch zonder
in verantwoordelijk bestuur, ·waar de Kroon slechts het recht van
veto over de koloniale wetgeving uitoefent, maar de ambtena-
ren nog altijd van haar afhankelijk zijn. De naderende man-
nelijke leeftijd eindelijk, die zich reeds zelfstandig een werk-
l kring schept, maar toch nog door enkele banden aan het éh
· vaderhuis gehecht is, herkent men in de koloniën met verte- A
il genwoordiging en verantwoordelijk bestuur, waar de Kroon
nog altijd het recht van veto uitoefent, maar geen controle