HomeHet doel en de methode der wetenschap van het koloniale rechtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 811.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 20.18 MB

~t’
n' 13
i dit, maar mettertijd geeft zulks aanleiding tot wrijving, en komt ,
. het tot botsingen, die in de nederlaag der Inlanders eindi- j
gen. Deze, in het open veld niet tegen de vreemdelingen
gil bestand, nemen hunne toevlucht tot list en verraad. Om zich
daartegen te beschutten versterken de vreemdelingen zich, en
I bezetten een deel van het gebied der Inlanders, totdat zij,
L langs denzelfden hellenden weg voortgaande, eindelijk het ge-
heele gebied vermeesteren, ’t zij door dit onmiddelijk in te l
‘ lijven, ’t zij door het land te stellen onder het bestuur van · j
- vorsten, die geheel afhankelijk en van alle macht beroofd zijn.
je En deze natuurwet werkt voort, zoolang er nog onbeschaafde
volken in de onmiddellijke nabijheid der grenzen zich ophou-
den en die bedreigen, en leidt tot die groote ontwikkeling der
j koloniale rijken, welke gewoonlijk hunne zwakheid uitmaakt,
doch waartegen zelfs vredelievende landvoogden zich niet kon-
jj den verzetten.
Onder deze vreemde natiën is er echter geene, wier politiek zoo-
zeer onze aandacht verdient als de groote koloniale kolossus -
Engeland. ’t Is waar , voor den Nederlandschen staatsman kan dit
niet dan met groot voorbehoud worden gezegd. Men heeft zoo
menigmaal, ook op ander gebied, gemeend den steen der wijzen
if in de Britsche staatsregeling te vinden en onbesuisd een boom
ij willen overplanten die, natuurlijk product van Engelands grond,
daar wortel geschoten had en onschatbare vruchten droeg,
maar overgebracht in vreemden bodem, tegen het klimaat niet
bestand bleek en als kasplant kwijnend voortleefde, of weg-
stierf. Te veel heeft men vergeten, dat elk volk zijn eigen
. ontwikkelingsgang volgt, en dat het een ijdel, dikwijls zelfs
gevaarlijk werk is dien te willen storen door vreemde, als het
g ware pasklaar gemaakte staatsregelingen. Steeds zal men bg
jg de vergelijking tusschen Nederlandsch en Britsch koloniaal recht
lf het eigenaardig karakter van het Engelsche staatsrecht in het i
oog moeten houden, en zich niet laten misleiden door schijn-
lj